2003-03-10 18:25:52# 128. lþ.#F 94.#31. fundur. Umferðarlög., til 18:26:10| A gert 11 9:15
[prenta uppsett í dálka] 94. fundur, 128. lþ.

Umferðarlög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 489. mál (EES-reglur). --- Þskj. 1183.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:26]

Frv. samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, ÁMöl, BBj, BH, DrH, EKG, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JóhS, JB, JBjart, KVM, KF, KÓ, KolH, KHG, KLM, LMR, LB, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SJóh, SF, SJS, StB, TIO, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

21 þm. (AHB, ÁSJ, ÁRJ, BjörgvS, DO, EOK, EMS, GHH, GÁS, GÖ, GunnB, HÁs, JónK, KPál, RG, SAÞ, SP, SvanJ, SvH, VS, ÖS) fjarstaddur.