2003-03-11 17:40:13# 128. lþ.#F 96.#1. fundur. Heilbrigðisþjónusta., til 17:58:13| A gert 17 13:49
[prenta uppsett í dálka] 96. fundur, 128. lþ.

Heilbrigðisþjónusta, frh. 2. umr.

Stjfrv., 453. mál (stofnkostnaður, stjórnir stofnana o.fl.). --- Þskj. 656, nál. 1076, brtt. 1077, 1134 og 1149.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[17:43]

[17:40](í vinnslu)

Þuríður Backman (um atkvæðagreiðslu):


[17:42](í vinnslu)

Ásta R. Jóhannesdóttir (um atkvæðagreiðslu):


Brtt. 1149,1 felld með 26:8 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, GAK, JB, KolH, LB, SJS, ÞBack, ÖJ.
nei:
AHB, ArnbS, ÁMöl, BjörgvS, DO, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, ÍGP, JónK, KF, KÓ, LMR, MS, PHB, SI, SF, TIO, VS, ÞKG.

9 þm. (ÁRJ, BH, GE, GÁS, GÖ, JÁ, KVM, SJóh, SvanJ) greiddu ekki atkv.

20 þm. (ÁRÁ, ÁMM, BBj, EOK, EMS, HÁs, JóhS, JBjart, KHG, KLM, KPál, ÓÖH, PP, RG, SAÞ, SP, StB, SvH, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1134,1 felld með 25:18 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁRJ, BjörgvS, BH, GE, GAK, GÁS, GÖ, JÁ, JB, KVM, KolH, LB, SJóh, SJS, SvanJ, ÞBack, ÖJ.
nei:
AHB, ArnbS, ÁMöl, DO, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, ÍGP, JónK, KF, KÓ, LMR, MS, PHB, SI, SF, TIO, VS, ÞKG.

20 þm. (ÁRÁ, ÁMM, BBj, EOK, EMS, HÁs, JóhS, JBjart, KHG, KLM, KPál, ÓÖH, PP, RG, SAÞ, SP, StB, SvH, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1077,1 (ný 1. gr.) samþ. með 36:6 atkv. og sögðu

 já:
AHB, ArnbS, ÁRJ, ÁMöl, BjörgvS, BH, DO, DrH, EKG, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, GunnB, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JónK, KVM, KF, KÓ, LMR, LB, MS, PHB, SI, SJóh, SF, SvanJ, TIO, VS, ÞKG.
nei:
ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.

21 þm. (ÁRÁ, ÁMM, BBj, EOK, EMS, GÁS, HÁs, JóhS, JBjart, KHG, KLM, KPál, ÓÖH, PP, RG, SAÞ, SP, StB, SvH, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddur.

2.--3. gr. samþ. með 38:2 atkv. og sögðu

 já:
AHB, ArnbS, ÁRJ, ÁMöl, BjörgvS, BH, DO, DrH, EKG, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JónK, KVM, KF, KÓ, LMR, LB, MS, PHB, SI, SJóh, SF, SvanJ, TIO, VS, ÞKG, ÞBack.
nei:
SJS, ÖJ.

23 þm. (ÁRÁ, ÁSJ, ÁMM, BBj, EOK, EMS, HÁs, JóhS, JB, JBjart, KolH, KHG, KLM, KPál, ÓÖH, PP, RG, SAÞ, SP, StB, SvH, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1134,2 felld með 25:12 atkv. og sögðu

 já:
ÁRJ, BjörgvS, BH, GE, GAK, GÁS, GÖ, JÁ, KVM, LB, SJóh, SvanJ.
nei:
AHB, ArnbS, ÁMöl, DO, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, ÍGP, JónK, KF, KÓ, LMR, MS, PHB, SI, SF, TIO, VS, ÞKG.

6 þm. (ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

20 þm. (ÁRÁ, ÁMM, BBj, EOK, EMS, HÁs, JóhS, JBjart, KHG, KLM, KPál, ÓÖH, PP, RG, SAÞ, SP, StB, SvH, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[17:44](í vinnslu)

Guðmundur Árni Stefánsson:


Brtt. 1149,2 felld með 25:15 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁRJ, BjörgvS, BH, GE, GAK, GÁS, GÖ, JB, KVM, KolH, LB, SJS, ÞBack, ÖJ.
nei:
AHB, ArnbS, ÁMöl, DO, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, ÍGP, JónK, KF, KÓ, LMR, MS, PHB, SI, SF, TIO, VS, ÞKG.

3 þm. (JÁ, SJóh, SvanJ) greiddu ekki atkv.

20 þm. (ÁRÁ, ÁMM, BBj, EOK, EMS, HÁs, JóhS, JBjart, KHG, KLM, KPál, ÓÖH, PP, RG, SAÞ, SP, StB, SvH, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1077,2 samþ. með 38 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, ArnbS, ÁRJ, ÁMöl, BjörgvS, BH, DO, DrH, EKG, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, GunnB, HjÁ, ÍGP, JÁ, JB, JónK, KVM, KF, KÓ, KolH, LMR, MS, PHB, SI, SJóh, SF, SJS, SvanJ, TIO, VS, ÞKG, ÖJ.

1 þm. (GÁS) greiddi ekki atkv.

24 þm. (ÁRÁ, ÁSJ, ÁMM, BBj, EOK, EMS, HÁs, HBl, JóhS, JBjart, KHG, KLM, KPál, LB, ÓÖH, PP, RG, SAÞ, SP, StB, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

4. gr., svo breytt, samþ. með 40 shlj. atkv.

5. gr. samþ. með 40 shlj. atkv.

Brtt. 1149,3 felld með 25:7 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, GAK, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.
nei:
AHB, ArnbS, ÁMöl, DO, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, ÍGP, JónK, KF, KÓ, LMR, MS, PHB, SI, SF, TIO, VS, ÞKG.

11 þm. (ÁRJ, BjörgvS, BH, GE, GÁS, GÖ, JÁ, KVM, LB, SJóh, SvanJ) greiddu ekki atkv.

20 þm. (ÁRÁ, ÁMM, BBj, EOK, EMS, HÁs, JóhS, JBjart, KHG, KLM, KPál, ÓÖH, PP, RG, SAÞ, SP, StB, SvH, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

6. gr. samþ. með 35:6 atkv. og sögðu

 já:
AHB, ArnbS, ÁRJ, ÁMöl, BjörgvS, BH, DO, DrH, EKG, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JónK, KVM, KF, KÓ, LMR, LB, MS, PHB, SI, SJóh, SF, SvanJ, TIO, VS, ÞKG.
nei:
ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.

1 þm. (GÖ) greiddi ekki atkv.

21 þm. (ÁRÁ, ÁMM, BBj, EOK, EMS, GÁS, HÁs, JóhS, JBjart, KHG, KLM, KPál, ÓÖH, PP, RG, SAÞ, SP, StB, SvH, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddur.

Brtt. 1134,3 felld með 25:18 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁRJ, BjörgvS, BH, GE, GAK, GÁS, GÖ, JÁ, JB, KVM, KolH, LB, SJóh, SJS, SvanJ, ÞBack, ÖJ.
nei:
AHB, ArnbS, ÁMöl, DO, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, ÍGP, JónK, KF, KÓ, LMR, MS, PHB, SI, SF, TIO, VS, ÞKG.

20 þm. (ÁRÁ, ÁMM, BBj, EOK, EMS, HÁs, JóhS, JBjart, KHG, KLM, KPál, ÓÖH, PP, RG, SAÞ, SP, StB, SvH, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1077,3 (nýr a-liður 7. gr.) samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, ArnbS, ÁSJ, ÁRJ, ÁMöl, BjörgvS, BH, DO, DrH, EKG, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JónK, KVM, KF, KÓ, KolH, LMR, LB, MS, PHB, SI, SJóh, SF, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ.

1 þm. (JB) greiddi ekki atkv.

20 þm. (ÁRÁ, ÁMM, BBj, EOK, EMS, HÁs, JóhS, JBjart, KHG, KLM, KPál, ÓÖH, PP, RG, SAÞ, SP, SJS, SvH, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

7. gr., a-liður (verður b-liður), samþ. með 39 shlj. atkv.

7. gr., b--d-liðir (verða c--e-liðir), samþ. með 35:6 atkv. og sögðu

 já:
AHB, ArnbS, ÁRJ, ÁMöl, BjörgvS, BH, DO, DrH, EKG, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JónK, KVM, KF, KÓ, LMR, MS, PHB, SI, SJóh, SF, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞKG.
nei:
ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.

22 þm. (ÁRÁ, ÁMM, BBj, EOK, EMS, GÁS, GÖ, HÁs, JóhS, JBjart, KHG, KLM, KPál, LB, ÓÖH, PP, RG, SAÞ, SP, SvH, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1134,4.a felld með 33:11 atkv. og sögðu

 já:
ÁRJ, BjörgvS, BH, GE, GAK, GÁS, GÖ, JÁ, KVM, LB, SJóh.
nei:
AHB, ArnbS, ÁSJ, ÁMöl, DO, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, ÍGP, JB, JónK, KF, KÓ, KolH, LMR, MS, PHB, SI, SF, SJS, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ.

19 þm. (ÁRÁ, ÁMM, BBj, EOK, EMS, HÁs, JóhS, JBjart, KHG, KLM, KPál, ÓÖH, PP, RG, SAÞ, SP, SvH, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1134,4.b felld með 26:10 atkv. og sögðu

 já:
BjörgvS, BH, GE, GAK, GÁS, JÁ, KVM, LB, SJóh, SvanJ.
nei:
AHB, ArnbS, ÁMöl, DO, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, ÍGP, JónK, KF, KÓ, LMR, MS, PHB, SI, SF, StB, TIO, VS, ÞKG.

6 þm. (ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

21 þm. (ÁRÁ, ÁMM, ÁRJ, BBj, EOK, EMS, GÖ, HÁs, JóhS, JBjart, KHG, KLM, KPál, ÓÖH, PP, RG, SAÞ, SP, SvH, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddur.

Brtt. 1149,4 felld með 26:12 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁRJ, BH, GE, GAK, GÖ, JB, KVM, KolH, SJóh, SJS, ÞBack.
nei:
AHB, ArnbS, ÁMöl, DO, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, ÍGP, JónK, KF, KÓ, LMR, MS, PHB, SI, SF, StB, TIO, VS, ÞKG.

2 þm. (JÁ, SvanJ) greiddu ekki atkv.

23 þm. (ÁRÁ, ÁMM, BjörgvS, BBj, EOK, EMS, GÁS, HÁs, JóhS, JBjart, KHG, KLM, KPál, LB, ÓÖH, PP, RG, SAÞ, SP, SvH, ÞSveinb, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1077,4.a samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, ArnbS, ÁRJ, ÁMöl, BjörgvS, BH, DO, DrH, EKG, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, HBl, HjÁ, ÍGP, JónK, KVM, KF, KÓ, LMR, MS, PHB, SI, SJóh, SF, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞKG.

6 þm. (ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

21 þm. (ÁRÁ, ÁMM, BBj, EOK, EMS, HÁs, JÁ, JóhS, JBjart, KHG, KLM, KPál, LB, ÓÖH, PP, RG, SAÞ, SP, SvH, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddur.

Brtt. 1077,4.b samþ. með 41 shlj. atkv.

8. gr., svo breytt, samþ. með 37 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, ArnbS, ÁRJ, ÁMöl, BjörgvS, BH, DO, DrH, EKG, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JónK, KVM, KF, KÓ, LMR, LB, MS, PHB, SI, SJóh, SF, StB, TIO, VS, ÞKG.

6 þm. (ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

20 þm. (ÁRÁ, ÁMM, BBj, EOK, EMS, HÁs, JóhS, JBjart, KHG, KLM, KPál, ÓÖH, PP, RG, SAÞ, SP, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[17:52](í vinnslu)

Halldór Blöndal:


Brtt. 1134,5 felld með 26:18 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁRJ, BjörgvS, BH, GE, GAK, GÁS, GÖ, JÁ, JB, KVM, KolH, LB, SJóh, SJS, SvanJ, ÞBack, ÖJ.
nei:
AHB, ArnbS, ÁMöl, DO, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, ÍGP, JónK, KF, KÓ, LMR, MS, PHB, SI, SF, StB, TIO, VS, ÞKG.

19 þm. (ÁRÁ, ÁMM, BBj, EOK, EMS, HÁs, JóhS, JBjart, KHG, KLM, KPál, ÓÖH, PP, RG, SAÞ, SP, SvH, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1149,5 kom ekki til atkv.

Brtt. 1077,5 samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, ArnbS, ÁSJ, ÁRJ, ÁMöl, BjörgvS, BH, DO, DrH, EKG, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, GÁ, GÖ, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JónK, KVM, KF, KÓ, KolH, LMR, LB, MS, PHB, SI, SJóh, SF, SJS, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ.

1 þm. (JB) greiddi ekki atkv.

20 þm. (ÁRÁ, ÁMM, BBj, EOK, EMS, GunnB, HÁs, JóhS, JBjart, KHG, KLM, KPál, ÓÖH, PP, RG, SAÞ, SP, SvH, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

9. gr., svo breytt, samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, ArnbS, ÁRJ, ÁMöl, BjörgvS, BH, DO, DrH, EKG, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, HjÁ, ÍGP, JÁ, JónK, KVM, KF, KÓ, LMR, MS, PHB, SI, SJóh, SF, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞKG.

6 þm. (ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

21 þm. (ÁRÁ, ÁMM, BBj, EOK, EMS, HÁs, HBl, JóhS, JBjart, KHG, KLM, KPál, LB, ÓÖH, PP, RG, SAÞ, SP, SvH, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddur.

10.--11. gr. samþ. með 40 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, ArnbS, ÁSJ, ÁRJ, ÁMöl, BjörgvS, BH, DO, DrH, EKG, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JónK, KVM, KF, KÓ, KolH, LMR, MS, PHB, SI, SJóh, SF, StB, TIO, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ.

1 þm. (JB) greiddi ekki atkv.

22 þm. (ÁRÁ, ÁMM, BBj, EOK, EMS, HÁs, JóhS, JBjart, KHG, KLM, KPál, LB, ÓÖH, PP, RG, SAÞ, SP, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

12. gr. samþ. með 32:7 atkv. og sögðu

 já:
AHB, ArnbS, ÁRJ, ÁMöl, BjörgvS, BH, DO, DrH, EKG, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÁ, GÖ, GunnB, HjÁ, ÍGP, JÁ, JónK, KF, KÓ, LMR, MS, PHB, SI, SJóh, SF, StB, TIO, VS, ÞKG.
nei:
ÁSJ, JB, KolH, LB, SJS, ÞBack, ÖJ.

24 þm. (ÁRÁ, ÁMM, BBj, EOK, EMS, GAK, GÁS, HÁs, HBl, JóhS, JBjart, KVM, KHG, KLM, KPál, ÓÖH, PP, RG, SAÞ, SP, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[17:56](í vinnslu)

Steingrímur J. Sigfússon:


Ákvæði til brb. I--III samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, ArnbS, ÁRJ, ÁMöl, BjörgvS, BH, DO, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GÖ, GunnB, HBl, HjÁ, ÍGP, JónK, KVM, KF, KÓ, LMR, MS, PHB, SI, SJóh, SF, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞKG.

6 þm. (ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

24 þm. (ÁRÁ, ÁMM, BBj, EOK, EMS, GE, GAK, GÁS, HÁs, JÁ, JóhS, JBjart, KHG, KLM, KPál, LB, ÓÖH, PP, RG, SAÞ, SP, SvH, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 37:2 atkv. og sögðu

 já:
AHB, ArnbS, ÁRJ, ÁMöl, BjörgvS, BH, DO, DrH, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JónK, KVM, KF, KÓ, LMR, MS, PHB, SI, SJóh, SF, StB, TIO, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ.
nei:
ÁSJ, JB.

24 þm. (ÁRÁ, ÁMM, BBj, EKG, EOK, EMS, HÁs, JóhS, JBjart, KolH, KHG, KLM, KPál, LB, ÓÖH, PP, RG, SAÞ, SP, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.