2003-03-13 14:18:15# 128. lþ.#F 99.#3. fundur. Rannsókn sjóslysa., til 14:20:51| A gert 31 8:58
[prenta uppsett í dálka] 99. fundur, 128. lþ.

Rannsókn sjóslysa, frh. 2. umr.

Stjfrv., 552. mál (starfshættir rannsóknarnefndar, aðsetur o.fl.). --- Þskj. 899, nál. 1152, brtt. 1153.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:18]

Brtt. 1153,1 samþ. með 51 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁSJ, ÁRJ, ÁMöl, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HjÁ, ÍGP, JÁ, JóhS, JB, JónK, JBjart, KF, KÓ, KolH, KHG, KPál, LMR, LB, MS, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, SvH, TIO, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ, ÖS.

1 þm. (BjörgvS) greiddi ekki atkv.

11 þm. (AHB, ÁMM, EMS, GÁS, HBl, KVM, KLM, ÓÖH, PP, RG, ÞSveinb) fjarstaddir.

1. gr., svo breytt, samþ. með 53 shlj. atkv.

Brtt. 1153,2 (ný 2. gr.) samþ. með 52 shlj. atkv.

Brtt. 1153,3 samþ. með 51 shlj. atkv.

3. gr., svo breytt, samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 1153,4 (4. gr. falli brott) samþ. með 53 shlj. atkv.

5. gr. (verður 4. gr.) samþ. með 51 shlj. atkv.

Brtt. 1153,5 (6. gr. falli brott) samþ. með 53 shlj. atkv.

7.--8. gr. (verða 5.--6. gr.) samþ. með 53 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 50 shlj. atkv.