2003-03-13 14:27:15# 128. lþ.#F 99.#11. fundur. Álbræðsla á Grundartanga., til 14:32:29| A gert 13 20:16
[prenta uppsett í dálka] 99. fundur, 128. lþ.

Álbræðsla á Grundartanga, frh. 2. umr.

Stjfrv., 671. mál (stækkun, skattlagning). --- Þskj. 1091, nál. 1281, 1282 og 1310.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:30]

[14:27](í vinnslu)

Svanfríður Jónasdóttir (um atkvæðagreiðslu):


[14:29](í vinnslu)

Árni Steinar Jóhannsson (um atkvæðagreiðslu):


1. gr. samþ. með 45:6 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, BjörgvS, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÖ, GunnB, HÁs, HjÁ, ÍGP, JÁ, JóhS, JónK, JBjart, KF, KÓ, KHG, KPál, LMR, LB, MS, ÓÖH, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, SvH, TIO, VS, ÞKG, ÖS.
nei:
ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.

12 þm. (AHB, ÁMM, ÁRJ, EMS, GÁS, GÁ, HBl, KVM, KLM, PP, RG, ÞSveinb) fjarstaddir.

2. gr. samþ. með 45:6 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, BjörgvS, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÖ, GunnB, HÁs, HjÁ, ÍGP, JÁ, JóhS, JónK, JBjart, KF, KÓ, KHG, KPál, LMR, LB, MS, ÓÖH, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, SvH, TIO, VS, ÞKG, ÖS.
nei:
ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.

12 þm. (AHB, ÁMM, ÁRJ, EMS, GÁS, GÁ, HBl, KVM, KLM, PP, RG, ÞSveinb) fjarstaddir.

3. gr. (inngmgr. og a--d-liðir) samþ. með 35:6 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GAK, GHall, GunnB, HÁs, HjÁ, ÍGP, JónK, JBjart, KF, KÓ, KHG, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PHB, SI, SAÞ, SF, SP, StB, SvH, TIO, VS, ÞKG.
nei:
ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.

10 þm. (BjörgvS, BH, GE, GÖ, JÁ, JóhS, LB, SJóh, SvanJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

12 þm. (AHB, ÁMM, ÁRJ, EMS, GÁS, GÁ, HBl, KVM, KLM, PP, RG, ÞSveinb) fjarstaddir.

3. gr. (e-liður) samþ. með 33:18 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, HÁs, HjÁ, ÍGP, JónK, JBjart, KF, KÓ, KHG, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PHB, SI, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, ÞKG.
nei:
ÁSJ, BjörgvS, BH, GE, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, LB, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞBack, ÖJ, ÖS.

12 þm. (AHB, ÁMM, ÁRJ, EMS, GÁS, GÁ, HBl, KVM, KLM, PP, RG, ÞSveinb) fjarstaddir.

4. gr. samþ. með 42:6 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÖ, GunnB, HÁs, HjÁ, ÍGP, JóhS, JónK, JBjart, KF, KÓ, KHG, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, SvH, TIO, VS, ÞKG, ÖS.
nei:
ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.

15 þm. (AHB, ÁMM, ÁRJ, BjörgvS, EMS, GÁS, GÁ, HBl, JÁ, KVM, KLM, LB, PP, RG, ÞSveinb) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 51 shlj. atkv.