2003-03-13 20:05:28# 128. lþ.#F 99.#12. fundur. Raforkuver., til 20:06:29| A gert 13 20:16
[prenta uppsett í dálka] 99. fundur, 128. lþ.

Raforkuver, frh. 2. umr.

Stjfrv., 670. mál (Norðlingaölduveita, Nesjavallavirkjun og Hitaveita Suðurnesja). --- Þskj. 1090, nál. 1264, 1280 og 1305.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[20:06]

1. gr. samþ. með 39:4 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁRJ, ÁMöl, BjörgvS, BBj, BH, DO, DrH, EKG, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, GunnB, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JóhS, JónK, JBjart, KF, KÓ, LB, MS, ÓÖH, PP, PHB, RG, SI, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, ÞKG.
nei:
JB, KolH, ÞBack, ÖJ.

20 þm. (AHB, ÁSJ, ÁMM, EOK, EMS, GÁ, GÖ, HÁs, KVM, KHG, KLM, KPál, LMR, SJóh, SJS, SvH, TIO, VS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

2. gr. samþ. með 39:4 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁRJ, ÁMöl, BjörgvS, BBj, BH, DO, DrH, EKG, GHH, GE, GuðjG, GAK, GÁS, GunnB, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JóhS, JónK, JBjart, KF, KÓ, LB, MS, ÓÖH, PP, PHB, RG, SI, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, VS, ÞKG.
nei:
JB, KolH, ÞBack, ÖJ.

20 þm. (AHB, ÁSJ, ÁMM, EOK, EMS, GHall, GÁ, GÖ, HÁs, KVM, KHG, KLM, KPál, LMR, SJóh, SJS, SvH, TIO, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 43 shlj. atkv.