2003-03-14 15:18:11# 128. lþ.#F 101.#7. fundur. Heilbrigðisþjónusta., til 15:21:26| A gert 17 11:54
[prenta uppsett í dálka] 101. fundur, 128. lþ.

Heilbrigðisþjónusta, frh. 3. umr.

Stjfrv., 453. mál (stofnkostnaður, stjórnir stofnana o.fl.). --- Þskj. 1248, brtt. 1301 og 1322.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:19]

Brtt. 1322,1 felld með 29:24 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GE, GAK, GÁS, GÖ, HBl, ÍGP, JÁ, JB, KVM, KolH, KLM, LB, RG, SJS, SvanJ, SvH, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
AHB, ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, BBj, DO, EOK, GHH, GuðjG, GunnB, HÁs, HjÁ, JónK, JBjart, KF, KÓ, KHG, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SAÞ, SF, SP, StB, VS.

10 þm. (ÁMM, DrH, EKG, GHall, GÁ, JóhS, SJóh, TIO, ÞKG, ÞSveinb) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[15:18](í vinnslu)

Þuríður Backman:


Brtt. 1322,2 felld með 31:23 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GE, GAK, GÁS, GÖ, JÁ, JB, KVM, KolH, KLM, LB, MS, RG, SJS, SvanJ, SvH, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
AHB, ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EOK, GHH, GuðjG, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, ÍGP, JónK, JBjart, KF, KÓ, KHG, KPál, LMR, ÓÖH, PP, PHB, SI, SAÞ, SF, SP, StB, VS.

9 þm. (ÁMM, EKG, GHall, GÁ, JóhS, SJóh, TIO, ÞKG, ÞSveinb) fjarstaddir.

Brtt. 1301 samþ. með 46 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, ArnbS, ÁRÁ, ÁRJ, ÁMöl, BjörgvS, BBj, BH, DO, DrH, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KolH*, KHG, KPál, LMR, LB, MS, ÓÖH, PP, PHB, RG, SI, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, VS, ÖS.

7 þm. (ÁSJ, GAK, JB, SJS, SvH, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ÁMM, EKG, GHall, GÁS, GÁ, JóhS, KLM, SJóh, ÞKG, ÞSveinb) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði ekki að greiða atkvæði.]

Frv., svo breytt, samþ. með 47:2 atkv. og sögðu

 já:
AHB, ArnbS, ÁRÁ, ÁRJ, ÁMöl, BjörgvS, BBj, BH, DO, DrH, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KHG, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PP, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, SvH, TIO, VS, ÖS.
nei:
ÁSJ, JB.

4 þm. (KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ÁMM, EKG, GHall, GÁS, GÁ, JóhS, KLM, LB, ÞKG, ÞSveinb) fjarstaddir.