2003-03-14 15:21:28# 128. lþ.#F 101.#8. fundur. Nýr stofnsamningur Fríverslunarsamtaka Evrópu., til 15:21:56| A gert 7 13:58
[prenta uppsett í dálka] 101. fundur, 128. lþ.

Nýr stofnsamningur Fríverslunarsamtaka Evrópu, frh. 3. umr.

Stjfrv., 597. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 1345.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:21]

Frv. samþ. með 53 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, ArnbS, ÁRÁ, ÁSJ, ÁRJ, ÁMöl, BjörgvS, BBj, BH, DO, DrH, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GÁS, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JB, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KolH, KHG, KLM, KPál, LMR, LB, MS, PP, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞBack, ÖJ, ÖS.

1 þm. (SvH) greiddi ekki atkv.

9 þm. (ÁMM, EKG, GAK, GHall, GÁ, JóhS, ÓÖH, ÞKG, ÞSveinb) fjarstaddir.