2003-03-14 22:49:26# 128. lþ.#F 102.#3. fundur. Fjarskipti., til 22:49:41| A gert 15 9:26
[prenta uppsett í dálka] 102. fundur, 128. lþ.

Fjarskipti, frh. 3. umr.

Stjfrv., 599. mál (heildarlög, EES-reglur). --- Þskj. 1390.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[22:49]

Frv. samþ. með 46:6 atkv. og sögðu

 já:
AHB, ArnbS, ÁRÁ, ÁRJ, ÁMöl, BjörgvS, BBj, DO, DrH, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, HÁs, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KHG, KLM, LMR, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞKG, ÖS.
nei:
ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.

11 þm. (ÁMM, BH, EKG, GÁS, GunnB, JóhS, KPál, LB, RG, SvH, ÞSveinb) fjarstaddir.