2003-03-14 22:50:16# 128. lþ.#F 102.#5. fundur. Stjórn fiskveiða., til 22:50:29| A gert 15 9:26
[prenta uppsett í dálka] 102. fundur, 128. lþ.

Stjórn fiskveiða, frh. 3. umr.

Stjfrv., 602. mál (meðafli). --- Þskj. 1391.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[22:50]

Frv. samþ. með 52 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, ArnbS, ÁRÁ, ÁSJ, ÁRJ, ÁMöl, BjörgvS, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EMS, GHH, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, HÁs, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JB, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KolH, KHG, KLM, LMR, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ, ÖS.

11 þm. (ÁMM, EOK, GE, GÁS, GunnB, JóhS, KPál, LB, RG, SvH, ÞSveinb) fjarstaddir.