2003-03-14 22:54:13# 128. lþ.#F 102.#14. fundur. Veiting ríkisborgararéttar., til 22:54:23| A gert 15 9:26
[prenta uppsett í dálka] 102. fundur, 128. lþ.

Veiting ríkisborgararéttar, frh. 3. umr.

Frv. allshn., 713. mál. --- Þskj. 1341.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[22:54]

Frv. samþ. með 53 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, ArnbS, ÁRÁ, ÁSJ, ÁRJ, ÁMöl, BjörgvS, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, HÁs, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JB, JónK, JBjart, KVM, KÓ, KolH, KHG, KLM, LMR, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ, ÖS.

10 þm. (ÁMM, GÁS, GunnB, JóhS, KF, KPál, LB, RG, SvH, ÞSveinb) fjarstaddir.