2003-03-15 02:17:44# 128. lþ.#F 102.#21. fundur. Raforkulög., til 02:19:20| A gert 17 14:10
[prenta uppsett í dálka] 102. fundur, 128. lþ.

Raforkulög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 462. mál (heildarlög, EES-reglur). --- Þskj. 1406, brtt. 1408.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[02:18]

Brtt. 1408,1 samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, BBj, BH, DO, DrH, EKG, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KHG, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞKG, ÖS.

9 þm. (AHB, ÁSJ, EOK, GAK, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁMM, ÁRJ, BjörgvS, EMS, GÁS, GÖ, GunnB, JóhS, KLM, LB, RG, SvH, ÞSveinb) fjarstaddir.

Brtt. 1408,2 samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁSJ, ÁMöl, BjörgvS, BBj, BH, DO, DrH, EKG, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, ÍGP, JB, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KolH, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PP, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, TIO, VS, ÞKG, ÖJ, ÖS.

3 þm. (AHB, EOK, PHB) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁMM, ÁRJ, EMS, GAK, GÁS, JÁ, JóhS, KHG, KLM, LB, RG, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack) fjarstaddir.

Frv., svo breytt, samþ. með 34:8 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, ÍGP, JónK, JBjart, KF, KÓ, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, ÞKG.
nei:
AHB, ÁSJ, EOK, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.

12 þm. (ÁRJ, BjörgvS, BH, GE, GAK, GÖ, JÁ, KVM, KLM, SJóh, SvanJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

9 þm. (ÁMM, EMS, GÁS, JóhS, KHG, LB, RG, SvH, ÞSveinb) fjarstaddir.