2003-03-15 02:56:43# 128. lþ.#F 103.#9. fundur. Virðisaukaskattur., til 02:56:59| A gert 17 15:50
[prenta uppsett í dálka] 103. fundur, 128. lþ.

Virðisaukaskattur, frh. 3. umr.

Stjfrv., 669. mál (hafnir, hópferðabifreiðar). --- Þskj. 1086.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[02:56]

Frv. samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JónK, JBjart, KVM, KF, KHG, KLM, LMR, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, ÞKG.

12 þm. (ÁSJ, ÁRJ, BjörgvS, GE, GÖ, JB, KolH, SJS, SvanJ, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ÁMM, EMS, GÁS, JóhS, KÓ, KPál, LB, RG, SvH, ÞSveinb) fjarstaddir.