2003-03-15 03:08:38# 128. lþ.#F 104.#3. fundur. Lax- og silungsveiði., til 03:08:48| A gert 17 11:56
[prenta uppsett í dálka] 104. fundur, 128. lþ.

Lax- og silungsveiði, frh. 3. umr.

Frv. landbn., 716. mál (yfirstjórn fisksjúkdómamála). --- Þskj. 1384.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[03:08]

Frv. samþ. með 53 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, ArnbS, ÁRÁ, ÁSJ, ÁRJ, ÁMöl, BjörgvS, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JB, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KolH, KHG, KLM, LMR, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, TIO, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ, ÖS.

10 þm. (ÁMM, EMS, GÁS, JóhS, KPál, LB, RG, SvanJ, SvH, ÞSveinb) fjarstaddir.