2002-10-29 16:17:30# 128. lþ.#F 16.#2. fundur. Lagaákvæði er varða samgönguáætlun o.fl., til 16:19:01| A gert 30 7:49
[prenta uppsett í dálka] 16. fundur, 128. lþ.

Lagaákvæði er varða samgönguáætlun o.fl., frh. 2. umr.

Frv. meiri hluta samgn., 182. mál (gildistaka laganna). --- Þskj. 183.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:17]

1. gr. samþ. með 28 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, ÁSJ, ÁMöl, BBj, GE, GHall, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, HGJ, JóhS, JHall, KVM, KF, KolH, KHG, KPál, LMR, MS, ÓI, ÓÖH, PM, PHB, SoG, SP, ÞKG, ÖHJ.

6 þm. (ÁRJ, GAK, JÁ, JB, ÞSveinb, ÖJ) greiddu ekki atkv.

29 þm. (ArnbS, ÁMM, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GuðjG, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, KLM, LB, MF, PP, RG, SJóh, SAÞ, SJS, StB, SvH, TIO, VS, VE, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

2. gr. samþ. með 25 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, ÁSJ, ÁMöl, BBj, GHall, GÁ, GunnB, HGJ, JóhS, JHall, KVM, KF, KolH, KHG, KPál, LMR, MS, ÓI, ÓÖH, PM, PHB, SoG, SP, ÞKG, ÖHJ.

9 þm. (ÁRJ, GE, GAK, GÁS, GÖ, JÁ, JB, ÞSveinb, ÖJ) greiddu ekki atkv.

29 þm. (ArnbS, ÁMM, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GuðjG, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, KLM, LB, MF, PP, RG, SJóh, SAÞ, SJS, StB, SvH, TIO, VS, VE, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 34 shlj. atkv.