Fjarvistarleyfi 128. þingi, 26. fundi 11., gert 11 18:31

Guðni Ágústsson landbrh.,

Jónas Hallgrímsson, 1. þm. Austurl.,

Kristinn H. Gunnarsson, 3. þm. Vestf.,

Lúðvík Bergvinsson, 6. þm. Suðurl.,

Páll Pétursson félmrh.