2002-11-28 18:48:39# 128. lþ.#F 40.#4. fundur. Gjald af áfengi og tóbaki., til 18:51:16| A gert 29 8:36
[prenta uppsett í dálka] 40. fundur, 128. lþ.

Gjald af áfengi og tóbaki, frh. 1. umr.

Stjfrv., 402. mál (hækkun gjalda). --- Þskj. 496.

[18:48]

Útbýting þingskjala:

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:50]

Frv. vísað til 2. umr. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁSJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GunnB, HBl, HH, HjÁ, ÍGP, JB, JónK, JBjart, KÓ, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SAÞ, SF, SÓ, TIO, VS, VE, ÞKG.

7 þm. (GÖ, JÁ, JóhS, KVM, KLM, RG, SJóh) greiddu ekki atkv.

23 þm. (ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, GHall, GÁS, GÁ, JHall, KolH, KHG, KPál, LMR, LB, MF, SP, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.