2002-11-28 22:36:42# 128. lþ.#F 41.#1. fundur. Gjald af áfengi og tóbaki., til 22:39:57| A gert 29 8:52
[prenta uppsett í dálka] 41. fundur, 128. lþ.

Gjald af áfengi og tóbaki, frh. 2. umr.

Stjfrv., 402. mál (hækkun gjalda). --- Þskj. 496, nál. 508, 509 og 510, brtt. 511.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[22:37]

1. gr. samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HH, HjÁ, ÍGP, JónK, KÓ, KPál, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SAÞ, SF, SÓ, TIO, VS, VE, ÞKG.

10 þm. (ÁSJ, GÁS, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KLM, LB, RG, SJS) greiddu ekki atkv.

21 þm. (ÁRJ, BH, DO, EMS, GE, GAK, JHall, JBjart, KVM, KolH, KHG, LMR, MF, SJóh, SP, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS) fjarstaddur.

2.--3. gr. samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HH, HjÁ, ÍGP, JónK, KÓ, KPál, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SAÞ, SF, SÓ, TIO, VS, VE, ÞKG.

10 þm. (ÁSJ, GÁS, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KLM, LB, RG, SJS) greiddu ekki atkv.

21 þm. (ÁRJ, BH, DO, EMS, GE, GAK, JHall, JBjart, KVM, KolH, KHG, LMR, MF, SJóh, SP, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS) fjarstaddur.

Brtt. 511 felld með 32:10 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, GÁS, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KLM, LB, RG, SJS.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HH, HjÁ, ÍGP, JónK, KÓ, KPál, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SAÞ, SF, SÓ, TIO, VS, VE, ÞKG.

21 þm. (ÁRJ, BH, DO, EMS, GE, GAK, JHall, JBjart, KVM, KolH, KHG, LMR, MF, SJóh, SP, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS) fjarstaddur.

4. gr. samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HH, HjÁ, ÍGP, JónK, KÓ, KPál, MS, ÓÖH, PP, PHB, RG, SI, SAÞ, SF, SÓ, TIO, VS, VE, ÞKG.

9 þm. (ÁSJ, GÁS, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KLM, LB, SJS) greiddu ekki atkv.

21 þm. (ÁRJ, BH, DO, EMS, GE, GAK, JHall, JBjart, KVM, KolH, KHG, LMR, MF, SJóh, SP, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS) fjarstaddur.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁSJ, ÁMöl, BBj, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HH, HjÁ, ÍGP, JB, JónK, KÓ, KPál, MS, ÓÖH, PP, PHB, RG, SI, SAÞ, SF, SÓ, SJS, TIO, VS, VE, ÞKG.

6 þm. (GÁS, GÖ, JÁ, JóhS, KLM, LB) greiddu ekki atkv.

22 þm. (ÁMM, ÁRJ, BH, DO, EMS, GE, GAK, JHall, JBjart, KVM, KolH, KHG, LMR, MF, SJóh, SP, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.