Útbýting 128. þingi, 26. fundi 2002-11-11 15:01:30, gert 11 18:31

Aðskilnaður ríkis og þjóðkirkju, 216. mál, svar dómsmrh., þskj. 356.

Einbreiðar brýr, 103. mál, svar samgrh., þskj. 355.

Fagleg ráðgjöf um tæknifrjóvgun, 187. mál, svar heilbrrh., þskj. 374.

Húsnæðismál glasafrjóvgunardeildar, 190. mál, svar heilbrrh., þskj. 373.

Jarðir í eigu ríkisins, 96. mál, svar landbrh., þskj. 375.

Kostnaður við sængurlegu, 163. mál, svar heilbrrh., þskj. 370.

Kvartanir vegna verðbréfaviðskipta, 77. mál, svar viðskrh., þskj. 371.

Textun íslensks sjónvarpsefnis, 339. mál, þáltill. PBj og SvH, þskj. 369.