Útbýting 128. þingi, 26. fundi 2002-11-11 17:38:02, gert 11 18:31

Félagamerki, 346. mál, stjfrv. (viðskrh.), þskj. 382.

Heilsugæsla í Kópavogi, 342. mál, fsp. GunnB, þskj. 378.

Opinber stuðningur við tækniþróun og nýsköpun í þágu atvinnulífsins, 345. mál, stjfrv. (viðskrh.), þskj. 381.

Réttarstaða bifreiðastjóra sem aka eftir vegöxlum, 340. mál, fsp. HjÁ, þskj. 376.

Stjórnsýslulög, 348. mál, stjfrv. (forsrh.), þskj. 384.

Stofnlánadeild verslunarfyrirtækja, 344. mál, stjfrv. (viðskrh.), þskj. 380.

Umferðaröryggi á Gemlufallsheiði, 343. mál, fsp. JB, þskj. 379.

Úrskurðarnefnd skipulags- og byggingarmála, 341. mál, fsp. GunnB, þskj. 377.

Verðbréfaviðskipti, 347. mál, stjfrv. (viðskrh.), þskj. 383.