Útbýting 128. þingi, 36. fundi 2002-11-26 13:32:36, gert 27 8:32

Afskrifaðar skattskuldir, 172. mál, svar fjmrh., þskj. 436.

Bann við notkun á nónýlfenól-etoxýlötum (NFE) í hreinsiefnum, 294. mál, svar umhvrh., þskj. 459.

Erfðabreytt matvæli, 300. mál, svar umhvrh., þskj. 460.

Fjáraukalög 2002, 66. mál, nál. 1. minni hluta fjárln., þskj. 466; nál. 2. minni hluta fjárln., þskj. 467.

Fjárlög 2003, 1. mál, nál. meiri hluta fjárln., þskj. 464; brtt. meiri hluta fjárln., þskj. 465.

Rekstrartap fyrirtækja, 173. mál, svar fjmrh., þskj. 461.

Veiðieftirlitsgjald, 246. mál, nál. sjútvn., þskj. 468.

Viðurkenning á menntun og prófskírteinum, 248. mál, nál. menntmn., þskj. 458.

Örnefnastofnun Íslands, 358. mál, nál. menntmn., þskj. 463.