Útbýting 128. þingi, 40. fundi 2002-11-28 18:48:47, gert 29 8:36

Íslenskt táknmál, 403. mál, fsp. KolH, þskj. 497.

Verkefni Umhverfisstofnunar, 405. mál, stjfrv. (umhvrh.), þskj. 500.

Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum, 404. mál, stjfrv. (umhvrh.), þskj. 499.