Útbýting 128. þingi, 41. fundi 2002-11-28 22:07:19, gert 29 8:9

Gjald af áfengi og tóbaki, 402. mál, nál. 1. minni hluta efh.- og viðskn., þskj. 509.