Fjarvistarleyfi 128. þingi, 51. fundi 11., gert 12 11:45

Árni M. Mathiesen sjútvrh.,

Guðmundur Árni Stefánsson, 6. þm. Reykn.,

Karl V. Matthíasson, 2. þm. Vestf.,

Kristinn H. Gunnarsson, 3. þm. Vestf.,

Lára Margrét Ragnarsdóttir, 6. þm. Reykv.,

Sverrir Hermannsson, 18. þm. Reykv.,

Vilhjálmur Egilsson, 1. þm. Norðurl. v.,

Þorgerður K. Gunnarsdóttir, 5. þm. Reykn.,

Þuríður Backman, 5. þm. Austurl.,

Össur Skarphéðinsson, 7. þm. Reykv.