2002-12-11 13:32:18# 128. lþ.#F 51.#1. fundur. Tekjuskattur og eignarskattur., til 13:48:03| A gert 12 9:34
[prenta uppsett í dálka] 51. fundur, 128. lþ.

Tekjuskattur og eignarskattur, frh. 2. umr.

Stjfrv., 324. mál (sérstakur tekjuskattur, rekstrartap, vextir o.fl.). --- Þskj. 352, nál. 619, 636 og 637, brtt. 620, 621, 639 og 642.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:35]

[13:33]

Jóhanna Sigurðardóttir (um atkvæðagreiðslu):


[13:34]

Ögmundur Jónasson (um atkvæðagreiðslu):


Brtt. 620,1 samþ. með 26 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, HjÁ, ÍGP, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, KPál, MS, PP, PHB, SI, SAÞ, SP, TIO, VS.

17 þm. (ÁE, ÁSJ, ÁRJ, BH, GE, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, KLM, MF, SJóh, SJS, ÞSveinb, ÖJ) greiddu ekki atkv.

20 þm. (ÁMM, EOK, EMS, GÁS, GÁ, GunnB, HBl, KVM, KHG, LMR, LB, ÓÖH, SF, StB, SvanJ, SvH, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

1. gr., svo breytt, samþ. með 26 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, KPál, MS, PP, PHB, SI, SAÞ, SP, TIO, VS.

18 þm. (ÁE, ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, KLM, MF, SJóh, SJS, ÞSveinb, ÖJ) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ArnbS, ÁMM, EOK, GÁS, GunnB, ÍGP, KVM, KHG, LMR, LB, ÓÖH, SF, StB, SvanJ, SvH, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 639,1 felld með 28:20 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, KLM, KPál, MF, SJóh, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, ÍGP, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, MS, PP, PHB, SI, SAÞ, SP, TIO, VS.

15 þm. (ÁMM, GÁS, GunnB, KVM, KHG, LMR, LB, ÓÖH, SF, StB, SvH, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 642,1 kom ekki til atkv.

2. gr. samþ. með 29:18 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, ÍGP, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, KPál, MS, PP, PHB, SI, SAÞ, SP, TIO, VS.
nei:
ÁE, ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, KLM, MF, SJóh, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÖJ.

1 þm. (GAK) greiddi ekki atkv.

15 þm. (ÁMM, GÁS, GunnB, KVM, KHG, LMR, LB, ÓÖH, SF, StB, SvH, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[13:37]

Pétur H. Blöndal:


3. gr. samþ. með 46 shlj. atkv.

Brtt. 639,2 kölluð aftur til 3. umr.

4. gr. samþ. með 29 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, ÍGP, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, MS, PP, PHB, SI, SAÞ, SP, StB, TIO, VS.

18 þm. (ÁE, ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, KLM, MF, SJóh, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÖJ) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁMM, BBj, GÁS, GunnB, KVM, KHG, KPál, LMR, LB, ÓÖH, SF, SvH, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[13:38]

Ögmundur Jónasson:


Brtt. 639,3 felld með 28:18 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, KLM, MF, SJóh, SJS, ÞSveinb, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, KPál, MS, PP, PHB, SI, SAÞ, SP, StB, TIO, VS.

17 þm. (ÁMM, BBj, GÁS, GunnB, ÍGP, KVM, KHG, LMR, LB, ÓÖH, SF, SvanJ, SvH, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[13:40]

Jóhanna Sigurðardóttir:


Brtt. 620,2 (ný grein, verður 5. gr.) samþ. með 48 shlj. atkv.

5. gr. (verður 6. gr.) samþ. með 48 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁSJ, ÁRJ, ÁMöl, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JóhS, JB, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, KolH, KLM, KPál, MS, MF, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SP, SJS, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞSveinb, ÖJ.

15 þm. (ÁMM, BBj, GÁS, GunnB, KVM, KHG, LMR, LB, ÓÖH, SF, SvH, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[13:41]

Pétur H. Blöndal:


Brtt. 639,4 kölluð aftur til 3. umr.

6. gr. (verður 7. gr.) samþ. með 29 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, ÍGP, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, KPál, MS, PHB, SI, SAÞ, SP, StB, TIO, VS, ÞKG.

19 þm. (ÁE, ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, KLM, MF, SJóh, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÖJ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁMM, BBj, GÁS, GunnB, KVM, KHG, LMR, LB, ÓÖH, PP, SF, SvH, VE, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

7. gr. (verður 8. gr.) samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 639,5 kölluð aftur til 3. umr.

Brtt. 639,6 kölluð aftur til 3. umr.

8. gr. (verður 9. gr.) samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, ÍGP, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, KPál, MS, PP, PHB, SI, SAÞ, SP, StB, TIO, VS, ÞKG.

19 þm. (ÁE, ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, KLM, MF, SJóh, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁMM, BBj, GÁS, GunnB, KVM, KHG, LMR, LB, ÓÖH, SF, SvH, VE, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 639,7 kölluð aftur til 3. umr.

9. gr. (verður 10. gr.) samþ. með 49 shlj. atkv.

10.--11. gr. (verða 11.--12. gr.) samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, ÍGP, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, KPál, MS, PP, PHB, SI, SAÞ, SP, StB, TIO, VS, ÞKG.

19 þm. (ÁE, ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, KLM, MF, SJóh, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁMM, BBj, GÁS, GunnB, KVM, KHG, LMR, LB, ÓÖH, SF, SvH, VE, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 639,8 kölluð aftur til 3. umr.

12. gr. (verður 13. gr.) samþ. með 29 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, ÍGP, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, KPál, MS, PP, PHB, SAÞ, SP, StB, TIO, VS, ÞKG.

19 þm. (ÁE, ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, KLM, MF, SJóh, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÖJ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁMM, BBj, GÁS, GunnB, KVM, KHG, LMR, LB, ÓÖH, SI, SF, SvH, VE, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 642,2 felld með 30:6 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, GAK, JB, KolH, SJS, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, ÍGP, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, KPál, MS, PP, PHB, SI, SAÞ, SP, StB, TIO, VS.

13 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, EMS, GE, GÖ, JÁ, JóhS, KLM, MF, SJóh, SvanJ, ÞSveinb) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁMM, GÁS, GunnB, KVM, KHG, LMR, LB, ÓÖH, SF, SvH, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[13:45]

Ögmundur Jónasson:


Brtt. 621 samþ. með 30:14 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, ÍGP, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, KPál, MS, PP, PHB, SI, SAÞ, SP, StB, TIO, VS.
nei:
ÁE, ÁSJ, BH, GE, GÖ, JóhS, JB, KolH, KLM, MF, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÖJ.

4 þm. (EMS, GAK, JÁ*, SJóh) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁMM, ÁRJ, GÁS, GunnB, KVM, KHG, LMR, LB, ÓÖH, SF, SvH, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði að segja nei.]

13. gr. (verður 14. gr.), svo breytt, samþ. með 29:6 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, HBl, HjÁ, ÍGP, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, KPál, MS, PP, PHB, SI, SAÞ, SP, StB, TIO, VS.
nei:
ÁSJ, GAK, JB, KolH, SJS, ÖJ.

13 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, EMS, GE, GÖ, JÁ, JóhS, KLM, MF, SJóh, SvanJ, ÞSveinb) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁMM, GÁS, GÁ, GunnB, KVM, KHG, LMR, LB, ÓÖH, SF, SvH, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[13:46]

Pétur H. Blöndal:


Brtt. 620,3 (ný grein, verður 14. gr.) samþ. með 46 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 47 shlj. atkv.