2002-12-11 13:48:07# 128. lþ.#F 51.#2. fundur. Fjármálafyrirtæki., til 14:28:29| A gert 12 9:34
[prenta uppsett í dálka] 51. fundur, 128. lþ.

Fjármálafyrirtæki, frh. 2. umr.

Stjfrv., 215. mál (heildarlög). --- Þskj. 218, nál. 617 og 635, brtt. 630, 640 og 641.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:53]

[13:48]

Jóhanna Sigurðardóttir (um atkvæðagreiðslu):


[13:50]

Ögmundur Jónasson (um atkvæðagreiðslu):


1. gr. samþ. með 49 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁSJ, ÁRJ, ÁMöl, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JóhS, JB, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, KolH, KLM, KPál, MS, MF, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SP, SJS, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞSveinb, ÖJ.

14 þm. (ÁMM, GÁS, GunnB, KVM, KHG, LMR, LB, ÓÖH, SF, SvH, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[13:52]

Pétur H. Blöndal:


[13:53]

Viðskiptaráðherra (Valgerður Sverrisdóttir):


2. gr. samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 630,1 samþ. með 29 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, ÍGP, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, KPál, MS, PP, PHB, SI, SAÞ, SP, StB, TIO, VS.

19 þm. (ÁE, ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, KLM, MF, SJóh, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÖJ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ArnbS, ÁMM, GÁS, GunnB, KVM, KHG, LMR, LB, ÓÖH, SF, SvH, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

3. gr., svo breytt, samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, ÍGP, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, KPál, MS, PP, PHB, SI, SAÞ, SP, StB, TIO, VS.

18 þm. (ÁE, ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, KLM, MF, SJóh, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÖJ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁMM, GE, GÁS, GunnB, KVM, KHG, LMR, LB, ÓÖH, SF, SvH, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 630,2 samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁSJ, ÁRJ, ÁMöl, BBj, BH, DO, DrH, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JóhS, JB, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, KolH, KLM, KPál, MS, MF, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SP, SJS, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞSveinb, ÖJ.

1 þm. (GÖ) greiddi ekki atkv.

15 þm. (ÁMM, EKG, GÁS, GunnB, KVM, KHG, LMR, LB, ÓÖH, SF, SvH, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

4. gr., svo breytt, samþ. með 49 shlj. atkv.

5. gr., svo breytt, samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 630,3 samþ. með 49 shlj. atkv.

6. gr., svo breytt, samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 630,4 samþ. með 48 shlj. atkv.

7. gr., svo breytt, samþ. með 49 shlj. atkv.

8.--12. gr. samþ. með 49 shlj. atkv.

13. gr. samþ. með 31:4 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GÖ, HBl, HjÁ, ÍGP, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, KPál, MS, PP, PHB, SI, SAÞ, SP, StB, TIO, VS.
nei:
ÁSJ, JB, SJS, ÖJ.

13 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, JÁ, JóhS, KolH, MF, SJóh, SvanJ, ÞSveinb) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁMM, GÁS, GunnB, KVM, KHG, KLM, LMR, LB, ÓÖH, SF, SvH, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 630,5 samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, ÍGP, JB, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, KolH, KPál, MS, PP, PHB, SI, SAÞ, SP, StB, TIO, VS, ÖJ.

16 þm. (ÁE, ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, KLM, MF, SJóh, SJS, SvanJ, ÞSveinb) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁMM, GÁS, GunnB, KVM, KHG, LMR, LB, ÓÖH, SF, SvH, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

14. gr., svo breytt, samþ. með 38 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, ÁMöl, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JóhS, JónK, JHall, JBjart, KF, KPál, MS, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SP, StB, SvanJ, TIO, VS.

4 þm. (ÁSJ, JB, ÞSveinb, ÖJ) greiddu ekki atkv.

21 þm. (ÁMM, EMS, GÁS, GÖ, GunnB, KVM, KÓ, KolH, KHG, KLM, LMR, LB, MF, ÓÖH, SF, SJS, SvH, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddur.

15.--18. gr. samþ. með 48 shlj. atkv.

Brtt. 640,1 felld með 30:19 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, KLM, MF, SJóh, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, ÍGP, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, KPál, MS, PP, PHB, SI, SAÞ, SP, StB, TIO, VS.

14 þm. (ÁMM, GÁS, GunnB, KVM, KHG, LMR, LB, ÓÖH, SF, SvH, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

19. gr. samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 630,6 samþ. með 49 shlj. atkv.

20. gr., svo breytt, samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 640,2 felld með 30:18 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, KLM, MF, SJóh, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, ÍGP, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, KPál, MS, PP, PHB, SI, SAÞ, SP, StB, TIO, VS.

15 þm. (ÁSJ, ÁMM, GÁS, GunnB, KVM, KHG, LMR, LB, ÓÖH, SF, SvH, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

21. gr. samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁSJ, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, KPál, MS, MF, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SP, StB, TIO, VS.

14 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, GÖ, JóhS, JB, KolH, KLM, SvanJ, ÞSveinb, ÖJ) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁMM, EOK, GÁS, GunnB, KVM, KHG, LMR, LB, ÓÖH, SF, SJS, SvH, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

22. gr. samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, ÁMöl, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, HBl, HjÁ, ÍGP, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, KLM, KPál, MS, MF, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SP, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞSveinb.

6 þm. (ÁSJ, EMS, JB, KolH, SJS, ÖJ) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁMM, GÁS, GunnB, JÁ, JóhS, KVM, KHG, LMR, LB, ÓÖH, SF, SvH, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

23. gr. samþ. með 48 shlj. atkv.

Brtt. 630,7 samþ. með 49 shlj. atkv.

24. gr., svo breytt, samþ. með 48 shlj. atkv.

25. gr. samþ. með 46 shlj. atkv.

Brtt. 630,8 samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁSJ, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, ÍGP, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, KPál, MS, PP, PHB, SI, SAÞ, SP, StB, TIO, VS.

17 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, KLM, SJóh, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÖJ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁMM, GÁS, GunnB, KVM, KHG, LMR, LB, MF, ÓÖH, SF, SvH, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

26. gr., svo breytt, samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁSJ, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, ÍGP, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, KPál, MS, PP, PHB, SI, SAÞ, SP, StB, TIO, VS.

16 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, KLM, MF, SJóh, SvanJ, ÞSveinb, ÖJ) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁMM, EMS, GÁS, GunnB, KVM, KHG, LMR, LB, ÓÖH, SF, SJS, SvH, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 630,9 samþ. með 49 shlj. atkv.

27. gr., svo breytt, samþ. með 46 shlj. atkv.

Brtt. 630,10 samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, ÍGP, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, KPál, MS, PP, PHB, SI, SAÞ, SP, StB, TIO, VS.

19 þm. (ÁE, ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, KLM, MF, SJóh, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁMM, GÁS, GunnB, KVM, KHG, LMR, LB, ÓÖH, SF, SvH, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

28. gr., svo breytt, samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, ÍGP, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, KPál, MS, PP, PHB, SI, SAÞ, SP, StB, TIO, VS.

19 þm. (ÁE, ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, KLM, MF, SJóh, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁMM, GÁS, GunnB, KVM, KHG, LMR, LB, ÓÖH, SF, SvH, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

29.--33. gr. samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 630,11 samþ. með 48 shlj. atkv.

34. gr., svo breytt, samþ. með 49 shlj. atkv.

35. gr. samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 630,12 samþ. með 48 shlj. atkv.

36. gr., svo breytt, samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 630,13 samþ. með 45 shlj. atkv.

37. gr., svo breytt, samþ. með 48 shlj. atkv.

38.--39. gr. samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 640,3 felld með 29:20 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRÁ*, ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, KLM, MF, SJóh, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, ÍGP, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, KPál, MS, PP, PHB, SI, SAÞ, SP, StB, TIO, VS.

14 þm. (ÁMM, GÁS, GunnB, KVM, KHG, LMR, LB, ÓÖH, SF, SvH, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði að segja nei.]

Brtt. 630,14 samþ. með 39 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁSJ, ÁRJ, ÁMöl, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, ÍGP, JB, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, KolH, KPál, MS, PP, PHB, SI, SAÞ, SP, SJS, StB, TIO, VS, ÞSveinb, ÖJ.

10 þm. (ÁE, EMS, GE, GÖ, JÁ, JóhS, KLM, MF, SJóh, SvanJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁMM, GÁS, GunnB, KVM, KHG, LMR, LB, ÓÖH, SF, SvH, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

40. gr., svo breytt, samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, ÍGP, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, KPál, MS, PP, PHB, SI, SAÞ, SP, SJS, StB, TIO, VS.

16 þm. (ÁE, ÁSJ, BH, EMS, GE, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, KLM, MF, SJóh, SvanJ, ÞSveinb, ÖJ) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁMM, ÁRJ, GAK, GÁS, GunnB, KVM, KHG, LMR, LB, ÓÖH, SF, SvH, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 630,15 samþ. með 47 shlj. atkv.

41. gr., svo breytt, samþ. með 47 shlj. atkv.

42. gr. samþ. með 48 shlj. atkv.

Brtt. 630,16 samþ. með 49 shlj. atkv.

43. gr., svo breytt, samþ. með 48 shlj. atkv.

44.--46. gr. samþ. með 48 shlj. atkv.

Brtt. 630,17 samþ. með 29 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, HBl, HjÁ, ÍGP, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, KPál, MS, PP, PHB, SI, SAÞ, SP, StB, TIO, ÖJ.

18 þm. (ÁE, ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, KLM, MF, SJóh, SJS, SvanJ, ÞSveinb) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁMM, GÁS, GÁ, GunnB, KVM, KHG, LMR, LB, ÓÖH, SF, SvH, VS, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

47. gr., svo breytt, samþ. með 29 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, ÍGP, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, KPál, MS, PP, PHB, SI, SAÞ, SP, StB, TIO.

18 þm. (ÁE, ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, KLM, SJóh, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÖJ) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁMM, GÁS, GunnB, KVM, KHG, LMR, LB, MF, ÓÖH, SF, SvH, VS, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

48. gr. samþ. með 48 shlj. atkv.

49. gr. samþ. með 47 shlj. atkv.

50. gr. samþ. með 42:5 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, ÁMöl, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÁ, GÖ, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JóhS, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, KLM, KPál, MS, MF, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SP, StB, SvanJ, TIO, ÞSveinb.
nei:
ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÖJ.

1 þm. (GAK) greiddi ekki atkv.

15 þm. (ÁMM, GÁS, GunnB, KVM, KHG, LMR, LB, ÓÖH, SF, SvH, VS, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

51. gr. samþ. með 47 shlj. atkv.

Brtt. 630,18 samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁSJ, ÁRJ, ÁMöl, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GAK, GHall, GÁ, GÖ, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JóhS, JB, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, KolH, KLM, KPál, MS, MF, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SP, SJS, StB, SvanJ, TIO, ÞSveinb, ÖJ.

1 þm. (GuðjG*) greiddi ekki atkv.

15 þm. (ÁMM, GÁS, GunnB, KVM, KHG, LMR, LB, ÓÖH, SF, SvH, VS, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði að segja já.]

52. gr., svo breytt, samþ. með 44 shlj. atkv.

53. gr., svo breytt, samþ. með 47 shlj. atkv.

Brtt. 630,19 samþ. með 48 shlj. atkv.

54. gr., svo breytt, samþ. með 47 shlj. atkv.

55.--57. gr. samþ. með 44 shlj. atkv.

58. gr. samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GÖ, HBl, HjÁ, ÍGP, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, KLM, KPál, MS, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SP, StB, TIO, ÞSveinb.

11 þm. (ÁSJ, BH, EMS, GE, GAK, JóhS, JB, MF, SJS, SvanJ, ÖJ) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁMM, GÁS, GunnB, JÁ, KVM, KolH, KHG, LMR, LB, ÓÖH, SF, SvH, VS, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

59.--60. gr. samþ. með 44 shlj. atkv.

61. gr. samþ. með 46 shlj. atkv.

62. gr. samþ. með 45 shlj. atkv.

63. gr. samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁSJ, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, ÍGP, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, KolH, KPál, MS, PP, PHB, SI, SAÞ, SP, SJS, StB, TIO, ÖJ.

11 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, EMS, GE, GÖ, JóhS, MF, SJóh, SvanJ, ÞSveinb) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ÁMM, GÁS, GunnB, JÁ, JB, KVM, KHG, KLM, LMR, LB, ÓÖH, SF, SvH, VS, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 641,1 felld með 29:7 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, GE, JB, KolH, SJóh, SJS, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, ÍGP, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, KPál, MS, PP, PHB, SI, SAÞ, SP, StB, TIO.

11 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, EMS, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, MF, SvanJ, ÞSveinb) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁMM, GÁS, GunnB, KVM, KHG, KLM, LMR, LB, ÓÖH, SF, SvH, VS, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

64. gr. samþ. með 29 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, ÍGP, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, KPál, MS, PP, PHB, SI, SAÞ, SP, StB, TIO.

17 þm. (ÁE, ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, MF, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÖJ) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁMM, GÁS, GunnB, KVM, KHG, KLM, LMR, LB, ÓÖH, SJóh, SF, SvH, VS, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

65. gr. samþ. með 29 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, ÍGP, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, KPál, MS, PP, PHB, SI, SAÞ, SP, StB, TIO.

18 þm. (ÁE, ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, MF, SJóh, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÖJ) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁMM, GÁS, GunnB, KVM, KHG, KLM, LMR, LB, ÓÖH, SF, SvH, VS, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 640,4 felld með 30:17 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, SJóh, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, ÍGP, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, KPál, MS, MF, PP, PHB, SI, SAÞ, SP, StB, TIO.

16 þm. (ÁMM, GÁS, GunnB, KVM, KHG, KLM, LMR, LB, ÓÖH, SF, SvH, VS, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

66. gr. samþ. með 29 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, ÍGP, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, KPál, MS, PP, PHB, SI, SAÞ, SP, StB, TIO.

18 þm. (ÁE, ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, MF, SJóh, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÖJ) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁMM, GÁS, GunnB, KVM, KHG, KLM, LMR, LB, ÓÖH, SF, SvH, VS, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

67.--68. gr. samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, ÁMöl, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JóhS, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, KPál, MS, MF, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SP, StB, SvanJ, TIO, ÞSveinb.

5 þm. (ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÖJ) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁMM, GÁS, GunnB, KVM, KHG, KLM, LMR, LB, ÓÖH, SF, SvH, VS, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 630,20 (ný 69. gr.) samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, ÍGP, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, KPál, MS, PP, PHB, SI, SAÞ, SP, StB, SvanJ, TIO, VS.

17 þm. (ÁE, ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, MF, SJóh, SJS, ÞSveinb, ÖJ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁMM, GÁS, GunnB, KVM, KHG, KLM, LMR, LB, ÓÖH, SF, SvH, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 630,21 samþ. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, ÁMöl, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JóhS, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, KPál, MS, MF, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SP, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞSveinb.

5 þm. (ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÖJ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁMM, GÁS, GunnB, KVM, KHG, KLM, LMR, LB, ÓÖH, SF, SvH, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 640,5 felld með 30:13 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, MF, SJóh, SvanJ, ÞSveinb.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, ÍGP, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, KPál, MS, PP, PHB, SI, SAÞ, SP, StB, TIO, VS.

5 þm. (ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÖJ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁMM, GÁS, GunnB, KVM, KHG, KLM, LMR, LB, ÓÖH, SF, SvH, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

70. gr., svo breytt, samþ. með 41:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, ÁMöl, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JóhS, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, MS, MF, PP, SI, SJóh, SAÞ, SP, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞSveinb.
nei:
PHB.

6 þm. (ÁSJ, JB, KolH, KPál, SJS, ÖJ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁMM, GÁS, GunnB, KVM, KHG, KLM, LMR, LB, ÓÖH, SF, SvH, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:12]

Pétur H. Blöndal:


[14:13]

Forsætisráðherra (Davíð Oddsson):


71.--72. gr. samþ. með 29 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, ÍGP, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, KPál, PP, PHB, SI, SAÞ, SP, StB, TIO, VS.

17 þm. (ÁE, ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, JB, MF, SJóh, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÖJ) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁMM, GÁS, GunnB, KVM, KolH, KHG, KLM, LMR, LB, MS, ÓÖH, SF, SvH, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 641,2 felld með 27:6 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, JB, KolH, SJóh, SJS, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, ÍGP, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, PP, PHB, SI, SAÞ, SP, StB, TIO, VS.

10 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, GÖ, KPál, MF, SvanJ) greiddu ekki atkv.

20 þm. (ÁMM, EOK, GÁS, GunnB, JÁ, JóhS, KVM, KHG, KLM, LMR, LB, MS, ÓÖH, SF, SvH, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 640,6 felld með 29:12 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, SJóh, SvanJ, ÞSveinb.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, ÍGP, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, KPál, PP, PHB, SI, SAÞ, SP, StB, TIO, VS.

4 þm. (ÁSJ, KolH, SJS, ÖJ) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ÁMM, GÁS, GunnB, JB, KVM, KHG, KLM, LMR, LB, MS, MF, ÓÖH, SF, SvH, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 630,22 samþ. með 38 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, ÁMöl, BH, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JóhS, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, KPál, MF, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SP, StB, TIO, VS.

7 þm. (ÁSJ, EMS, JB, KolH, SJS, SvanJ, ÖJ) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ÁMM, BBj, GÁS, GunnB, KVM, KHG, KLM, LMR, LB, MS, ÓÖH, SF, SvH, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

73. gr., svo breytt, samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, BH, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GAK, GÁ, GÖ, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, KPál, MF, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SP, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞSveinb.

7 þm. (ÁSJ, EMS, GE, JóhS, JB, KolH, ÖJ) greiddu ekki atkv.

20 þm. (ÁMM, ÁMöl, BBj, GHall, GÁS, GunnB, KVM, KHG, KLM, LMR, LB, MS, ÓÖH, SF, SJS, SvH, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 630,23 samþ. með 29:3 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GÖ, HBl, HjÁ, ÍGP, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, KPál, PP, PHB, SI, SAÞ, SP, StB, TIO, VS.
nei:
ÁSJ, JB, ÖJ.

14 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, JÁ, JóhS, KolH, MF, SJóh, SJS, SvanJ, ÞSveinb) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁMM, BBj, GÁS, GunnB, KVM, KHG, KLM, LMR, LB, MS, ÓÖH, SF, SvH, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

74. gr., svo breytt, samþ. með 27 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, ÍGP, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, KPál, PP, PHB, SI, SAÞ, SP, TIO, VS.

18 þm. (ÁE, ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, MF, SJóh, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÖJ) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ÁMM, BBj, GÁS, GunnB, KVM, KHG, KLM, LMR, LB, MS, ÓÖH, SF, StB, SvH, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

75. gr. samþ. með 26 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, ÍGP, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, PP, SI, SAÞ, SF, SP, TIO, VS.

20 þm. (ÁE, ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, KPál, MF, PHB, SJóh, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÖJ) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁMM, BBj, GÁS, GunnB, KVM, KHG, KLM, LMR, LB, MS, ÓÖH, StB, SvH, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:17]

Pétur H. Blöndal:


Brtt. 630,24 samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, ÁMöl, BH, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GE, GAK, GHall, GÁ, GÖ, HBl, HjÁ, ÍGP, JóhS, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, KPál, PP, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, SvanJ, TIO, ÞSveinb.

4 þm. (ÁSJ, JB, KolH, ÖJ) greiddu ekki atkv.

24 þm. (ÁMM, BBj, EMS, GuðjG, GÁS, GunnB, JÁ, KVM, KHG, KLM, LMR, LB, MS, MF, ÓÖH, PHB, SJS, StB, SvH, VS, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

76. gr., svo breytt, samþ. með 38 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, ÁMöl, BH, DO, DrH, EKG, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, HBl, HjÁ, ÍGP, JóhS, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, MS, MF, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, SvanJ, TIO, ÞSveinb.

6 þm. (ÁSJ, JB, KolH, KPál, SJS, ÖJ) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ÁMM, BBj, EOK, GÁS, GunnB, JÁ, KVM, KHG, KLM, LMR, LB, ÓÖH, StB, SvH, VS, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

77. gr. samþ. með 37 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, ÁMöl, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÖ, HBl, HjÁ, ÍGP, JóhS, JónK, JHall, JBjart, KF, KPál, MS, MF, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, SvanJ, ÞSveinb.

5 þm. (ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÖJ) greiddu ekki atkv.

21 þm. (ÁMM, BBj, GÁS, GÁ, GunnB, JÁ, KVM, KÓ, KHG, KLM, LMR, LB, ÓÖH, StB, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddur.

78.--80. gr. samþ. með 44 shlj. atkv.

Brtt. 630,25 samþ. með 47 shlj. atkv.

81. gr., svo breytt, samþ. með 46 shlj. atkv.

82.--83. gr. samþ. með 47 shlj. atkv.

Brtt. 630,26 samþ. með 46 shlj. atkv.

84. gr., svo breytt, samþ. með 47 shlj. atkv.

Brtt. 630,27 samþ. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁSJ, ÁRJ, ÁMöl, BH, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JB, JónK, JHall, JBjart, KF, KolH, KLM, KPál, MS, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, ÞSveinb, ÖJ.

2 þm. (EMS, JóhS) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ÁMM, BBj, GÁS, GunnB, KVM, KÓ, KHG, LMR, LB, MF, ÓÖH, SJS, SvH, VS, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

85. gr., svo breytt, samþ. með 47 shlj. atkv.

Brtt. 630,28 samþ. með 28 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, ÍGP, JónK, JHall, JBjart, KF, KPál, MS, PP, PHB, SI, SAÞ, SF, SP, StB, TIO.

19 þm. (ÁE, ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KolH, KLM, MF, SJóh, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÖJ) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁMM, BBj, GÁS, GunnB, KVM, KÓ, KHG, LMR, LB, ÓÖH, SvH, VS, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

86. gr., svo breytt, samþ. með 29 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, JB, JónK, JHall, JBjart, KF, KolH, KPál, MS, PP, PHB, SI, SAÞ, SF, SP, StB, TIO.

16 þm. (ÁE, ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, KLM, MF, SJóh, SJS, SvanJ, ÞSveinb) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ÁMM, BBj, GÁS, GunnB, ÍGP, KVM, KÓ, KHG, LMR, LB, ÓÖH, SvH, VS, VE, ÞKG, ÞBack, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

87.--100. gr. samþ. með 45 shlj. atkv.

Brtt. 630,29 samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁSJ, ÁRJ, ÁMöl, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JóhS, JB, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, KolH, KLM, KPál, MS, MF, PP, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, TIO, ÞSveinb, ÖJ.

1 þm. (PHB) greiddi ekki atkv.

15 þm. (ÁMM, BBj, GÁS, GunnB, KVM, KHG, LMR, LB, ÓÖH, SvH, VS, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

101. gr., svo breytt, samþ. með 40:2 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, ÁMöl, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÁ, GÖ, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JóhS, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, KLM, MS, MF, PP, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, ÞSveinb.
nei:
KPál, PHB.

6 þm. (ÁSJ, GAK, JB, KolH, SJS, ÖJ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁMM, BBj, GÁS, GunnB, KVM, KHG, LMR, LB, ÓÖH, SvH, VS, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:23]

Pétur H. Blöndal:


102.--107. gr. samþ. með 47 shlj. atkv.

Brtt. 630,30 samþ. með 48 shlj. atkv.

108. gr., svo breytt, samþ. með 46 shlj. atkv.

109.--110. gr. samþ. með 45 shlj. atkv.

Brtt. 630,31 samþ. með 46 shlj. atkv.

111. gr., svo breytt, samþ. með 46 shlj. atkv.

112. gr. samþ. með 48 shlj. atkv.

Brtt. 630,32 samþ. með 47 shlj. atkv.

113. gr., svo breytt, samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, ÁMöl, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JóhS, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, KLM, MS, MF, PP, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, ÞSveinb.

7 þm. (ÁSJ, JB, KolH, KPál, PHB, SJS, ÖJ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁMM, BBj, GÁS, GunnB, KVM, KHG, LMR, LB, ÓÖH, SvH, VS, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:26]

Pétur H. Blöndal:


114. gr. samþ. með 48 shlj. atkv.

Brtt. 630,33 (ný grein, verður 115. gr.) samþ. með 46 shlj. atkv.

Ákvæði til brb. I--III samþ. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, ÁMöl, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JóhS, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, KLM, KPál, MS, MF, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, ÞSveinb.

5 þm. (ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÖJ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁMM, BBj, GÁS, GunnB, KVM, KHG, LMR, LB, ÓÖH, SvH, VS, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 47 shlj. atkv.