2002-12-11 14:28:30# 128. lþ.#F 51.#3. fundur. Tryggingagjald., til 14:29:11| A gert 12 11:45
[prenta uppsett í dálka] 51. fundur, 128. lþ.

Tryggingagjald, frh. 2. umr.

Stjfrv., 181. mál (lækkun gjalds o.fl.). --- Þskj. 182, nál. 520.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:28]

1. gr. samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁSJ, ÁMöl, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, ÍGP, JóhS, JB, JónK, JBjart, KF, KÓ, KolH, KLM, KPál, MS, MF, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, ÞSveinb, ÖJ.

1 þm. (GÖ) greiddi ekki atkv.

20 þm. (ÁMM, ÁRJ, BBj, GAK, GÁS, GunnB, JÁ, JHall, KVM, KHG, LMR, LB, ÓÖH, SJS, SvH, VS, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

2.--4. gr. samþ. með 46 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 47 shlj. atkv.