2002-12-11 14:30:14# 128. lþ.#F 51.#5. fundur. Lífeyrissjóður sjómanna., til 14:32:10| A gert 12 11:45
[prenta uppsett í dálka] 51. fundur, 128. lþ.

Lífeyrissjóður sjómanna, frh. 2. umr.

Stjfrv., 355. mál (elli- og makalífeyrir). --- Þskj. 392, nál. 582 og 606.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:31]

1. gr. samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁSJ, ÁRJ, ÁMöl, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JóhS, JB, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, KolH, KLM, KPál, MF, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, ÞSveinb, ÖJ.

19 þm. (ÁE, ÁMM, BBj, GÁS, GunnB, KVM, KHG, LMR, LB, MS, ÓÖH, SJS, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:30]

Guðjón A. Kristjánsson:


2.--3. gr. samþ. með 42 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 42 shlj. atkv.