2002-12-11 14:35:34# 128. lþ.#F 51.#10. fundur. Útflutningsaðstoð., til 14:36:14| A gert 12 11:45
[prenta uppsett í dálka] 51. fundur, 128. lþ.

Útflutningsaðstoð, frh. 2. umr.

Stjfrv., 429. mál (heildarlög). --- Þskj. 556, nál. 632.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:35]

1. gr. samþ. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁSJ, ÁRJ, ÁMöl, BH, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JB, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, KolH, KPál, MS, MF, PP, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, ÞSveinb, ÖJ.

1 þm. (PHB) greiddi ekki atkv.

19 þm. (ÁMM, BBj, EMS, GÁS, GunnB, JóhS, KVM, KHG, KLM, LMR, LB, ÓÖH, SJS, SvH, VS, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

2.--8. gr. samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁSJ, ÁRJ, ÁMöl, BH, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JB, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, KolH, KLM, KPál, MS, MF, PP, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, ÞSveinb, ÖJ.

1 þm. (PHB) greiddi ekki atkv.

18 þm. (ÁMM, BBj, EMS, GÁS, GunnB, JóhS, KVM, KHG, LMR, LB, ÓÖH, SJS, SvH, VS, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 43 shlj. atkv.