2002-12-11 14:36:15# 128. lþ.#F 51.#11. fundur. Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins., til 14:36:58| A gert 12 11:45
[prenta uppsett í dálka] 51. fundur, 128. lþ.

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins, frh. 2. umr.

Stjfrv., 376. mál (tryggingardeild útflutnings). --- Þskj. 428, nál. 633.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:36]

1. gr. samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁSJ, ÁRJ, ÁMöl, BH, DO, DrH, EKG, GHH, GE, GuðjG, GAK, GÖ, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JB, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, KolH, KLM, KPál, MS, MF, PP, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, ÞSveinb, ÖJ.

1 þm. (PHB) greiddi ekki atkv.

21 þm. (ÁMM, BBj, EOK, EMS, GHall, GÁS, GÁ, GunnB, JóhS, KVM, KHG, LMR, LB, ÓÖH, SJS, SvH, VS, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddur.

2.--4. gr. samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁSJ, ÁRJ, ÁMöl, BH, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GE, GuðjG, GAK, GÁ, GÖ, HBl, HjÁ, ÍGP, JB, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, KolH, KLM, KPál, MS, MF, PP, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, ÞSveinb, ÖJ.

1 þm. (PHB) greiddi ekki atkv.

20 þm. (ÁMM, BBj, EMS, GHall, GÁS, GunnB, JÁ, JóhS, KVM, KHG, LMR, LB, ÓÖH, SJS, SvH, VS, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 43 shlj. atkv.