2002-12-11 14:36:59# 128. lþ.#F 51.#12. fundur. Matvælaverð á Íslandi., til 14:37:58| A gert 12 8:46
[prenta uppsett í dálka] 51. fundur, 128. lþ.

Matvælaverð á Íslandi, frh. síðari umr.

Þáltill. RG o.fl., 3. mál. --- Þskj. 3, nál. 597.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:37]

Brtt. í nál. 597 (ný tillgr.) samþ. með 41 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Till., svo breytt, samþ. með 46 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁSJ, ÁRJ, ÁMöl, BH, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JóhS, JB, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, KolH, KLM, KPál, MS, MF, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, ÞSveinb, ÖJ.

17 þm. (ÁMM, BBj, EMS, GÁS, GunnB, KVM, KHG, LMR, LB, ÓÖH, SJS, SvH, VS, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.