2002-12-11 14:39:13# 128. lþ.#F 51.#15. fundur. Póstþjónusta., til 14:42:22| A gert 12 9:34
[prenta uppsett í dálka] 51. fundur, 128. lþ.

Póstþjónusta, frh. 2. umr.

Stjfrv., 257. mál (EES-reglur). --- Þskj. 268, nál. 571 og 648.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:41]

[14:39]

Ögmundur Jónasson (um atkvæðagreiðslu):


1. gr. samþ. með 37:5 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, ÁMöl, BH, DrH, EKG, EOK, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÖ, HBl, HjÁ, ÍGP, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, KLM, KPál, MS, MF, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, ÞSveinb.
nei:
ÁSJ, GAK, JB, KolH, ÖJ.

21 þm. (ÁMM, BBj, DO, EMS, GÁS, GÁ, GunnB, JÁ, JóhS, KVM, KHG, LMR, LB, ÓÖH, SJS, SvH, VS, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddur.

2.--5. gr. samþ. með 36:5 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, ÁMöl, BH, DrH, EKG, EOK, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÁ, GÖ, HBl, HjÁ, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, KLM, KPál, MS, MF, PP, PHB, SI, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, ÞSveinb.
nei:
ÁSJ, GAK, JB, KolH, ÖJ.

22 þm. (ÁMM, BBj, DO, EMS, GÁS, GunnB, ÍGP, JÁ, JóhS, KVM, KHG, LMR, LB, ÓÖH, SJóh, SJS, SvH, VS, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. í nál. 571,1 (ný grein, verður 6. gr.) samþ. með 38:4 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, ÁMöl, BH, DrH, EKG, EOK, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÁ, GÖ, HBl, HjÁ, ÍGP, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, KLM, KPál, MS, MF, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, ÞSveinb.
nei:
ÁSJ, GAK, JB, ÖJ.

21 þm. (ÁMM, BBj, DO, EMS, GÁS, GunnB, JÁ, JóhS, KVM, KolH, KHG, LMR, LB, ÓÖH, SJS, SvH, VS, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddur.

Brtt. í nál. 571,2 samþ. með 39:5 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, ÁMöl, BH, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÁ, GÖ, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JónK, JHall, JBjart, KF, KLM, KPál, MS, MF, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, ÞSveinb.
nei:
ÁSJ, GAK, JB, KolH, ÖJ.

19 þm. (ÁMM, BBj, EMS, GÁS, GunnB, JóhS, KVM, KÓ, KHG, LMR, LB, ÓÖH, SJS, SvH, VS, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

6. gr. (verður 7. gr.), svo breytt, samþ. með 39:5 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, ÁMöl, BH, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÖ, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, KLM, KPál, MS, MF, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, ÞSveinb.
nei:
ÁSJ, GAK, JB, KolH, ÖJ.

19 þm. (ÁMM, BBj, EMS, GÁS, GÁ, GunnB, JóhS, KVM, KHG, LMR, LB, ÓÖH, SJS, SvH, VS, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁSJ, ÁRJ, ÁMöl, BH, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÖ, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JB, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, KLM, KPál, MS, MF, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, ÞSveinb.

1 þm. (KolH*) greiddi ekki atkv.

21 þm. (ÁE, ÁMM, BBj, EMS, GÁS, GÁ, GunnB, JóhS, KVM, KHG, LMR, LB, ÓÖH, SJS, SvH, VS, VE, ÞKG, ÞBack, ÖJ, ÖS) fjarstaddur.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði að segja já.]