2002-12-11 14:42:24# 128. lþ.#F 51.#16. fundur. Vitamál., til 14:44:01| A gert 12 8:46
[prenta uppsett í dálka] 51. fundur, 128. lþ.

Vitamál, frh. 2. umr.

Stjfrv., 258. mál (vitagjald, sæstrengir). --- Þskj. 269, nál. 634.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:42]

1. gr. samþ. með 36:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁSJ, ÁMöl, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JB, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, KolH, KPál, MS, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, ÖJ.
nei:
GE.

9 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GÖ, JóhS, KLM, MF, SvanJ, ÞSveinb) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁMM, BBj, EMS, GÁS, GunnB, KVM, KHG, LMR, LB, ÓÖH, SJS, SvH, VS, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. í nál. 634 samþ. með 38:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁSJ, ÁMöl, BH, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GÖ, HBl, HjÁ, ÍGP, JB, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, KolH, KLM, KPál, MS, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, ÖJ.
nei:
GE.

4 þm. (ÁE, ÁRJ, JóhS, MF) greiddu ekki atkv.

20 þm. (ÁMM, BBj, EMS, GAK, GÁS, GunnB, JÁ, KVM, KHG, LMR, LB, ÓÖH, SJS, SvH, VS, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

2. gr., svo breytt, samþ. með 41:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁSJ, ÁRJ, ÁMöl, BH, DO, DrH, EOK, GHH, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, HBl, HjÁ, ÍGP, JB, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, KolH, KLM, KPál, MS, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, ÞSveinb, ÖJ.
nei:
GE.

21 þm. (ÁMM, BBj, EKG, EMS, GÁS, GunnB, JÁ, JóhS, KVM, KHG, LMR, LB, MF, ÓÖH, SJS, SvH, VS, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddur.

3. gr. samþ. með 44 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 46 shlj. atkv.