2002-12-11 14:44:02# 128. lþ.#F 51.#17. fundur. Löggilding starfsheita sérfræðinga í tækni- og hönnunargreinum., til 14:45:09| A gert 12 8:46
[prenta uppsett í dálka] 51. fundur, 128. lþ.

Löggilding starfsheita sérfræðinga í tækni- og hönnunargreinum, frh. 2. umr.

Stjfrv., 354. mál (tölvunarfræðingar o.fl.). --- Þskj. 391, nál. 532.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:44]

1. gr. samþ. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁSJ, ÁRJ, ÁMöl, BH, DrH, EKG, EOK, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JB, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, KolH, KLM, KPál, MS, MF, PP, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, ÞSveinb, ÖJ.

1 þm. (PHB) greiddi ekki atkv.

19 þm. (ÁMM, BBj, DO, EMS, GÁS, GunnB, JóhS, KVM, KHG, LMR, LB, ÓÖH, SJS, SvH, VS, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. í nál. 532 samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁSJ, ÁRJ, ÁMöl, BH, DrH, EKG, EOK, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JóhS, JB, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, KolH, KLM, KPál, MS, MF, PP, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, ÞSveinb, ÖJ.

1 þm. (PHB) greiddi ekki atkv.

18 þm. (ÁMM, BBj, DO, EMS, GÁS, GunnB, KVM, KHG, LMR, LB, ÓÖH, SJS, SvH, VS, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

2. gr., svo breytt, samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁSJ, ÁRJ, ÁMöl, BH, DrH, EKG, EOK, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JóhS, JB, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, KolH, KLM, KPál, MS, MF, PP, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, ÞSveinb, ÖJ.

1 þm. (PHB) greiddi ekki atkv.

18 þm. (ÁMM, BBj, DO, EMS, GÁS, GunnB, KVM, KHG, LMR, LB, ÓÖH, SJS, SvH, VS, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

3. gr. samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁSJ, ÁRJ, ÁMöl, BH, DrH, EKG, EOK, GHH, GE, GuðjG, GAK, GÁ, GÖ, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JóhS, JB, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, KolH, KLM, KPál, MS, MF, PP, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, ÞSveinb, ÖJ.

1 þm. (PHB) greiddi ekki atkv.

20 þm. (ÁMM, BBj, DO, EMS, GHall, GÁS, GunnB, KVM, KHG, LMR, LB, ÓÖH, SJS, SvH, TIO, VS, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 42 shlj. atkv.