2002-12-11 14:45:10# 128. lþ.#F 51.#18. fundur. Félagamerki., til 14:46:42| A gert 12 11:45
[prenta uppsett í dálka] 51. fundur, 128. lþ.

Félagamerki, frh. 2. umr.

Stjfrv., 346. mál (heildarlög, EES-reglur). --- Þskj. 382, nál. 623.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:45]

1. gr. samþ. með 44 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 623,1 samþ. með 44 shlj. atkv.

2. gr., svo breytt, samþ. með 42 shlj. atkv.

3.--9. gr. samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁSJ, ÁRJ, ÁMöl, BH, DrH, EKG, EOK, GHH, GE, GuðjG, GÁ, GÖ, HBl, HjÁ, JÁ, JóhS, JB, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, KolH, KLM, KPál, MS, MF, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, ÞSveinb, ÖJ.

1 þm. (GAK) greiddi ekki atkv.

20 þm. (ÁMM, BBj, DO, EMS, GHall, GÁS, GunnB, ÍGP, KVM, KHG, LMR, LB, ÓÖH, SJS, SvH, VS, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. í nál. 623,2 (ný grein, verður 10. gr.) samþ. með 45 shlj. atkv.

10. gr. (verður 11. gr.) samþ. með 44 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 44 shlj. atkv.