2002-12-11 14:52:06# 128. lþ.#F 51.#28. fundur. Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta., til 14:52:18| A gert 12 11:45
[prenta uppsett í dálka] 51. fundur, 128. lþ.

Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta, frh. 3. umr.

Stjfrv., 183. mál (tryggingatími). --- Þskj. 184.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:52]

Frv. samþ. með 46 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁSJ, ÁRJ, ÁMöl, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JóhS, JB, JónK, JHall, JBjart, KF, KolH, KLM, KPál, MS, MF, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, ÞSveinb, ÖJ.

17 þm. (ÁMM, BBj, GÁS, GunnB, KVM, KÓ, KHG, LMR, LB, ÓÖH, SJS, SvH, VS, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.