2002-12-11 14:52:30# 128. lþ.#F 51.#29. fundur. Lífeyrissjóður bænda., til 14:52:40| A gert 12 11:45
[prenta uppsett í dálka] 51. fundur, 128. lþ.

Lífeyrissjóður bænda, frh. 3. umr.

Stjfrv., 321. mál (skylduaðild maka, skipting iðgjalda). --- Þskj. 349.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:52]

Frv. samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁSJ, ÁRJ, ÁMöl, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JóhS, JB, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, KolH, KLM, KPál, MS, MF, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, StB, SvanJ, TIO, ÞSveinb, ÖJ.

1 þm. (GÖ) greiddi ekki atkv.

17 þm. (ÁMM, BBj, GÁS, GunnB, KVM, KHG, LMR, LB, ÓÖH, SP, SJS, SvH, VS, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.