2002-12-11 14:53:13# 128. lþ.#F 51.#31. fundur. Stofnlánadeild verslunarfyrirtækja., til 14:53:23| A gert 12 11:45
[prenta uppsett í dálka] 51. fundur, 128. lþ.

Stofnlánadeild verslunarfyrirtækja, frh. 3. umr.

Stjfrv., 344. mál (verslunarlánasjóður). --- Þskj. 380.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:53]

Frv. samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁSJ, ÁRJ, ÁMöl, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, HBl, HjÁ, JóhS, JB, JónK, JHall, JBjart, KF, KÓ, KolH, KLM, KPál, MS, MF, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, StB, SvanJ, TIO, ÞSveinb, ÖJ.

19 þm. (ÁMM, BBj, GÁS, GunnB, ÍGP, JÁ, KVM, KHG, LMR, LB, ÓÖH, SP, SJS, SvH, VS, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.