2002-12-12 18:44:31# 128. lþ.#F 54.#6. fundur. Tryggingagjald., til 18:45:02| A gert 13 9:19
[prenta uppsett í dálka] 54. fundur, 128. lþ.

Tryggingagjald, frh. 3. umr.

Stjfrv., 181. mál (lækkun gjalds o.fl.). --- Þskj. 182.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:44]

Frv. samþ. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁSJ, ÁRJ, ÁMöl, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JB, JónK, JHall, KÓ, KolH, KLM, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SAÞ, SF, SJS, SvH, TIO, VS, ÖJ.

20 þm. (ÁMM, EOK, GÁS, GunnB, JóhS, JBjart, KVM, KF, KHG, LB, MF, SJóh, SP, StB, SvanJ, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.