2002-12-12 18:47:37# 128. lþ.#F 54.#10. fundur. Staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur., til 18:47:59| A gert 13 9:19
[prenta uppsett í dálka] 54. fundur, 128. lþ.

Staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur, frh. 3. umr.

Stjfrv., 371. mál (viðurlög, skilaskylda). --- Þskj. 417.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:47]

Frv. samþ. með 46 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁSJ, ÁRJ, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, HBl, HjÁ, ÍGP, JB, JónK, JHall, KF, KÓ, KolH, KLM, KPál, LMR, MS, MF, ÓÖH, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, TIO, VS, ÖJ.

1 þm. (SvH) greiddi ekki atkv.

16 þm. (ÁMM, ÁMöl, GÁS, GunnB, JÁ, JóhS, JBjart, KVM, KHG, LB, SvanJ, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.