2002-12-12 18:48:22# 128. lþ.#F 54.#12. fundur. Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins., til 18:48:41| A gert 13 9:19
[prenta uppsett í dálka] 54. fundur, 128. lþ.

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins, frh. 3. umr.

Stjfrv., 376. mál (tryggingardeild útflutnings). --- Þskj. 428.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:48]

Frv. samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁSJ, ÁRJ, ÁMöl, BBj, BH, DO, DrH, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, HBl, HjÁ, ÍGP, JB, JónK, JHall, KF, KÓ, KolH, KLM, KPál, LMR, MS, MF, ÓÖH, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvH, TIO, VS, ÖJ.

16 þm. (ÁMM, EKG, GÁS, GunnB, JÁ, JóhS, JBjart, KVM, KHG, LB, SvanJ, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.