2002-12-12 18:50:27# 128. lþ.#F 54.#17. fundur. Vitamál., til 18:50:49| A gert 13 9:19
[prenta uppsett í dálka] 54. fundur, 128. lþ.

Vitamál, frh. 3. umr.

Stjfrv., 258. mál (vitagjald, sæstrengir). --- Þskj. 666.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:50]

Frv. samþ. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁSJ, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JB, JónK, JHall, KF, KÓ, KolH, KPál, LMR, MS, MF, ÓÖH, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvH, TIO, VS, ÖJ.

7 þm. (ÁRJ, BH, EMS, GE, GÖ, KLM, ÞSveinb) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁMM, GÁS, GunnB, JóhS, JBjart, KVM, KHG, LB, SvanJ, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.