2002-12-12 18:50:51# 128. lþ.#F 54.#18. fundur. Félagamerki., til 18:51:11| A gert 13 9:19
[prenta uppsett í dálka] 54. fundur, 128. lþ.

Félagamerki, frh. 3. umr.

Stjfrv., 346. mál (heildarlög, EES-reglur). --- Þskj. 668.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:51]

Frv. samþ. með 49 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁSJ, ÁRJ, ÁMöl, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JB, JónK, JHall, KF, KÓ, KolH, KLM, KPál, LMR, MS, MF, ÓÖH, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvH, TIO, VS, ÞSveinb, ÖJ.

1 þm. (GE) greiddi ekki atkv.

13 þm. (ÁMM, GÁS, GunnB, JóhS, JBjart, KVM, KHG, LB, SvanJ, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.