2002-12-13 10:52:59# 128. lþ.#F 57.#5. fundur. Tekjustofnar sveitarfélaga., til 10:59:56| A gert 16 9:35
[prenta uppsett í dálka] 57. fundur, 128. lþ.

Tekjustofnar sveitarfélaga, frh. 2. umr.

Stjfrv., 441. mál (Jöfnunarsjóður). --- Þskj. 602, nál. 649, brtt. 691.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:55]

[10:53]

Steingrímur J. Sigfússon (um atkvæðagreiðslu):


Brtt. í nál. 649,1 samþ. með 45 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 649,2 samþ. með 44 shlj. atkv.

Brtt. 691,1 kölluð aftur.

1. gr., svo breytt, samþ. með 45 shlj. atkv.

Brtt. 691,2 felld með 28:6 atkv. og sögðu

 já:
ÁSJ, GAK, JB, KolH, SJS, SvH.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, DO, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, HjÁ, ÍGP, JónK, JHall, KF, KÓ, KPál, LMR, MS, PP, PHB, SI, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS.

12 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, EMS, GE, GÖ, JÁ, JóhS, KLM, SJóh, SvanJ, ÞSveinb) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁMM, BBj, EOK, GÁS, GunnB, HBl, JBjart, KVM, KHG, LB, MF, ÓÖH, VE, ÞKG, ÞBack, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[10:56]

Steingrímur J. Sigfússon:


[10:58]

Arnbjörg Sveinsdóttir:


Brtt. í nál. 649,3 (ný 2. gr.) samþ. með 44 shlj. atkv.

3. gr. samþ. með 45 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 45 shlj. atkv.