2002-12-13 11:00:00# 128. lþ.#F 57.#6. fundur. Húsaleigubætur., til 11:02:15| A gert 13 13:41
[prenta uppsett í dálka] 57. fundur, 128. lþ.

Húsaleigubætur, frh. 2. umr.

Stjfrv., 440. mál (greiðsluþátttaka ríkissjóðs o.fl.). --- Þskj. 601, nál. 651, brtt. 652.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:00]

1. gr. samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁSJ, ÁRJ, ÁMöl, BH, DO, DrH, EKG, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, HjÁ, ÍGP, JÁ, JóhS, JB, JónK, JHall, KF, KÓ, KolH, KLM, KPál, LMR, MS, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, SvH, TIO, ÞSveinb.

18 þm. (ÁMM, BBj, EOK, GÁS, GunnB, HBl, JBjart, KVM, KHG, LB, MF, ÓÖH, VS, VE, ÞKG, ÞBack, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:00]

Pétur H. Blöndal:


2. gr. samþ. með 43 shlj. atkv.

Brtt. 652 kölluð aftur.

3. gr. samþ. með 44 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 651 samþ. með 45 shlj. atkv.

4. gr., svo breytt, samþ. með 45 shlj. atkv.

5. gr. samþ. með 44 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 43 shlj. atkv.