2002-12-13 11:02:18# 128. lþ.#F 57.#7. fundur. Húsnæðismál., til 11:04:52| A gert 18 13:37
[prenta uppsett í dálka] 57. fundur, 128. lþ.

Húsnæðismál, frh. 2. umr.

Stjfrv., 370. mál (niðurfelling skulda). --- Þskj. 416, nál. 650.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:04]

1. gr. samþ. með 43:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁSJ, ÁRJ, ÁMöl, BH, DO, DrH, EKG, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, HjÁ, ÍGP, JÁ, JóhS, JónK, JHall, KF, KÓ, KolH, KLM, KPál, LMR, MS, PP, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, SvH, TIO, ÞSveinb.
nei:
PHB.

19 þm. (ÁMM, BBj, EOK, GÁS, GunnB, HBl, JB, JBjart, KVM, KHG, LB, MF, ÓÖH, VS, VE, ÞKG, ÞBack, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:02]

Pétur H. Blöndal:


[11:03]

Steingrímur J. Sigfússon:


2. gr. samþ. með 40:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁSJ, ÁRJ, ÁMöl, BH, DrH, EKG, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, HjÁ, ÍGP, JÁ, JóhS, JónK, JHall, KF, KÓ, KolH, KLM, KPál, LMR, MS, PP, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, SvH, TIO, ÞSveinb.
nei:
PHB.

22 þm. (ÁE, ÁMM, BBj, DO, EOK, GÁS, GunnB, HBl, JB, JBjart, KVM, KHG, LB, MF, ÓÖH, SJS, VS, VE, ÞKG, ÞBack, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 43 shlj. atkv.