2002-12-13 11:14:36# 128. lþ.#F 57.#13. fundur. Almannatryggingar., til 11:16:35| A gert 18 13:37
[prenta uppsett í dálka] 57. fundur, 128. lþ.

Almannatryggingar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 413. mál (skerðingarhlutfall tekjutryggingarauka). --- Þskj. 519, nál. 687.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:16]

1. gr. samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁSJ, ÁRJ, ÁMöl, BH, DO, DrH, EKG, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, GÖ, HjÁ, ÍGP, JÁ, JóhS, JónK, JHall, KF, KÓ, KolH, KLM, KPál, LMR, MS, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, SvH, TIO, VS, ÞSveinb, ÖJ.

18 þm. (ÁMM, BBj, EOK, GÁS, GunnB, HBl, JB, JBjart, KVM, KHG, LB, MF, ÓÖH, PP, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:14]

Ásta R. Jóhannesdóttir:


[11:15]

Katrín Fjeldsted:


2. gr. samþ. með 44 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 44 shlj. atkv.