2002-12-13 12:11:21# 128. lþ.#F 58.#3. fundur. Tekjustofnar sveitarfélaga., til 12:11:39| A gert 16 8:50
[prenta uppsett í dálka] 58. fundur, 128. lþ.

Tekjustofnar sveitarfélaga, frh. 3. umr.

Stjfrv., 441. mál (Jöfnunarsjóður). --- Þskj. 602 (með áorðn. breyt. á þskj. 649).

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[12:11]

Frv. samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁSJ, ÁRJ, ÁMöl, BH, DrH, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁ, HjÁ, ÍGP, JÁ, JóhS, JónK, JHall, KF, KÓ, KLM, KPál, LMR, MS, MF, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, TIO, VS, ÖJ.

22 þm. (ÁMM, BBj, DO, EKG, EOK, GÁS, GÖ, GunnB, HBl, JB, JBjart, KVM, KolH, KHG, LB, ÓÖH, SvH, VE, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.