2002-12-13 15:47:06# 128. lþ.#F 60.#3. fundur. Frestun á fundum Alþingis., til 15:47:25| A gert 16 9:19
[prenta uppsett í dálka] 60. fundur, 128. lþ.

Frestun á fundum Alþingis, frh. einnar umr.

Stjtill., 483. mál. --- Þskj. 788.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:47]

Till. samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁSJ, ÁRJ, ÁMöl, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÁS, GÁ, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JóhS, JB, JónK, JHall, KÓ, KLM, KPál, LMR, MS, MF, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SJS, SvanJ, SvH, TIO, VS, ÞSveinb, ÖJ.

16 þm. (ÁMM, GÖ, GunnB, JBjart, KVM, KF, KolH, KHG, LB, ÓÖH, SP, StB, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.