2002-12-13 15:48:04# 128. lþ.#F 60.#5. fundur. Stofnun hlutafélags um Norðurorku., til 15:48:18| A gert 16 9:19
[prenta uppsett í dálka] 60. fundur, 128. lþ.

Stofnun hlutafélags um Norðurorku, frh. 3. umr.

Stjfrv., 457. mál. --- Þskj. 685 (með áorðn. breyt. á þskj. 759).

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:48]

Frv. samþ. með 41:4 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁRJ, ÁMöl, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÁS, GÁ, HBl, HjÁ, ÍGP, JÁ, JónK, JHall, KF, KÓ, KLM, KPál, LMR, MS, MF, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SvanJ, TIO, VS, ÞSveinb.
nei:
ÁSJ, JB, SJS, ÖJ.

2 þm. (GAK, SvH) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁMM, GÖ, GunnB, JóhS, JBjart, KVM, KolH, KHG, LB, ÓÖH, SP, StB, VE, ÞKG, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.