Fundargerð 128. þingi, 16. fundi, boðaður 2002-10-29 16:00, stóð 16:00:08 til 17:09:11 gert 30 7:49
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

16. FUNDUR

þriðjudaginn 29. okt.,

kl. 4 síðdegis.

Dagskrá:

[16:01]

Útbýting þingskjala:


Afbrigði um dagskrármál.

[16:12]


Alþjóðasamningur um verndun túnfiska í Atlantshafi, síðari umr.

Stjtill., 243. mál. --- Þskj. 247, nál. 307.

[16:12]

[16:14]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 308).


Lagaákvæði er varða samgönguáætlun o.fl., 2. umr.

Frv. meiri hluta samgn., 182. mál (gildistaka laganna). --- Þskj. 183.

Enginn tók til máls.

[16:17]


Búnaðarlög, frh. 1. umr.

Stjfrv., 241. mál (erfðanefnd). --- Þskj. 245.

[16:19]


Íslenskur ríkisborgararéttur, frh. 1. umr.

Stjfrv., 242. mál (tvöfaldur ríkisborgararéttur). --- Þskj. 246.

[16:19]


Velferðarsamfélagið, fyrri umr.

Þáltill. ÖJ o.fl., 22. mál. --- Þskj. 22.

[16:21]

[16:45]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Út af dagskrá var tekið 5. mál.

Fundi slitið kl. 17:09.

---------------